Theo báo cáo của tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2022, để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn, các cơ quan thanh tra trong tỉnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Thực hiện Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra chuyên đề và thanh tra đột xuất. 

Phối hợp, triển khai hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đảm bảo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó cần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. Tổ chức thực hiện quyết liệt, sát sao kết luận thanh tra ngay từ sau khi có kết luận, kiến nghị thanh tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

Tiếp tục kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra. Quan tâm đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thanh tra. 

Cũng theo số liệu, năm 2021, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng phần nào đến việc triển khai và tiến độ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nhưng ngành Thanh tra tỉnh đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Theo đó, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã thực hiện tổng số 61 cuộc thanh tra hành chính, trong đó: Số cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang là 5; số cuộc triển khai trong kỳ là 56 (thanh tra theo kế hoạch 53 cuộc, đột xuất 8 cuộc).

Nội dung thanh tra tập trung trên các lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Ban hành 46 kết luận thanh tra với 91 đơn vị được thanh tra, qua thanh tra phát hiện tổng vi phạm về kinh tế 5.659 triệu đồng. Trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 2.042 triệu đồng (đã thu hồi 1.060 triệu đồng), xử lý khác về kinh tế 3.616 triệu đồng.

Kiến nghị xử lý hành chính đối với 26 tổ chức, 15 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ (về xử lý hành chính đã xử lý 31 tập thể, 22 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc).

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ngành cấp tỉnh đã tiến hành 440 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (1 cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang, 439 cuộc triển khai trong kỳ, 170 cuộc thường xuyên, 191 cuộc theo kế hoạch, 79 cuộc đột xuất).

Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, tài chính ngân sách, y tế, tài nguyên, môi trường…

Ban hành 420 kết luận đối với 1.638 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện 573 tổ chức cá nhân vi phạm với số tiền vi phạm là 1.697 triệu đồng (số tiền kiến nghị thu hồi là 576 triệu đồng; số tiền kiến nghị xử lý khác là 1.120 triệu đồng).

Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 575 với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 5.506 triệu đồng, xử phạt bằng hình khác 44, chuyển cơ quan điều tra xử lý 12 vụ với 10 đối tượng (đã khởi tố 12 vụ, 10 đối tượng).

Cũng trong năm 2021, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sở, ngành đã ban hành 259 văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Tổ chức được 692 cuộc tập huấn, tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng với tổng số 26.298 lượt người tham gia.

Ông Ma Trương Thiêm - Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, cho biết: Trong năm 2021, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ đạo cơ quan thanh tra các cấp triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra theo quy định.

Cơ cấu tổ chức ngành Thanh tra được củng cố, kiện toàn, cán bộ, công chức ngành Thanh tra được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời thanh tra các cấp đã chủ động khảo sát, xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương. Quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra được thực hiện tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều vấn đề bức xúc nổi lên đã được ngành Thanh tra của tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra và kiến nghị xử lý, chấn chỉnh, góp phần vào việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước cũng như phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực… 

Trung Hà