Các cuộc thanh tra được triển khai theo đúng kế hoạch

Trong quý I/2024, Thanh tra Bộ tiến hành các công tác chuẩn bị để triển khai 1 cuộc thanh tra hành chính tại Cục Thống kê Bắc Ninh theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

Đồng thời, Thanh tra Bộ tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra đối với 1 cuộc thanh tra hành chính công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021-2022 tại Cục Thống kê Bình Định (triển khai trong năm 2023).

Theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, trong quý I, Thanh tra Bộ KH&ĐT không tổ chức thanh tra, kiểm tra riêng về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng mà đưa nội dung này vào thành một trong các nội dung của cuộc thanh tra hành chính sẽ triển khai trong thời gian tới.

Cùng kỳ, Thanh tra Bộ đang thực hiện công tác chuẩn bị để tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành tại tỉnh Ninh Bình và Hải Dương theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Cùng với đó, đã ban hành 2 kết luận đối với 2 cuộc thanh tra chuyên ngành triển khai trong năm 2023 tại 2 tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang.

Qua thanh tra đã yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán, thu hồi và giảm trừ khi thanh, quyết toán với tổng số tiền là 74,38 tỷ đồng (trong đó: Thu hồi về ngân sách Trung ương là 1,27 tỷ đồng, thu hồi về ngân sách địa phương là 4,25 tỷ đồng, giảm trừ khi quyết toán là 44,7 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác về mặt kinh tế: 24,16 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, đã tiến hành đôn đốc, thu hồi về ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ KH&ĐT với số tiền 33,2 triệu đồng (là số tiền thu hồi theo các kết luận thanh tra đã ban hành trong các năm trước).

Năm 2024, Bộ KH&ĐT sẽ tiến hành 42 cuộc thanh, kiểm tra

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2024, Bộ KH&ĐT sẽ tiến hành 42 cuộc thanh, kiểm tra.

Trong đó, 11 cuộc thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Bộ chủ trì (bao gồm 6 cuộc thanh tra chuyên ngành, 1 cuộc thanh tra hành chính, 3 cuộc kiểm tra hành chính và 1 cuộc kiểm tra các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật); 6 cuộc thanh tra chuyên ngành thống kê, 1 cuộc kiểm tra do Tổng cục Thống kê chủ trì và 24 cuộc kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 đảm bảo được nguyên tắc: Không trùng lắp về đối tượng, nội dung, thời gian; mỗi địa phương, bộ, ngành chỉ có 1 cuộc thanh tra, kiểm tra do các đơn vị thuộc Bộ tiến hành.

Thanh tra Bộ KH&ĐT chủ trì theo kế hoạch năm 2024 là các cuộc thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2021-2023 và thời kỳ trước có liên quan; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2020-2023; việc chấp hành pháp luật về khu công nghiệp giai đoạn 2021-2023; thanh tra hành chính và kiểm tra việc thực hiện.

Hoàn thiện và trình ban hành kết luận thanh tra đã thực hiện trong năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, trong quý I, Thanh tra Bộ hiện đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT; xây dựng dự thảo quy định về một số nội dung trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ và hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ.

Hoàn thiện và trình ban hành dự thảo quy trình theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện kết luận, kiến nghị, văn bản chỉ đạo, quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với Bộ KH&ĐT; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng kinh phí được trích từ các khoản tiền phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, quý I, Bộ KH&ĐT chưa triển khai các lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Về phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới, ngành Thanh tra KH&ĐT tiếp tục hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2024 đã được phê duyệt; hoàn thiện và trình ban hành kết luận thanh tra của đoàn thanh tra đã thực hiện trong năm 2023 (đối với cuộc thanh tra tại tỉnh Hậu Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Ninh Thuận và Cục Thống kê tỉnh Bình Định).

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có); rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 của Bộ.

Tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện các thủ tục thành lập lại cơ quan Thanh tra tại Tổng cục Thống kê theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 03/2024/NĐ-CP.

Năm 2024 tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư

Ngày 20/11/2023, Bộ đã ban hành Văn bản số 9696/BKHĐT-TTr hướng dẫn các sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2024.

Theo đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2024 ở địa phương cần được triển khai có hiệu quả, tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc dư luận, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành; xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sải bị chiếm đoạt, thất thoát về cho Nhà nước; hạn chế tối đa chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2024 tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, về đầu tư, đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), về đấu thầu, lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, quy hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở giao.

Nguyễn Điểm