Theo đó, mục đích của kế hoạch là cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/3/2024 của Chính phủ; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng và thủ trưởng các đơn vị đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần, nhằm giúp cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 13-CT/TW và Kết luận số 61-KL/TW. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Về nhiệm vụ, giải pháp, theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ tổ chức quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 13-CT/TW, Kết luận số 61- KL/TW và Kế hoạch này.

Tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về lâm nghiệp; xây dựng, mở chuyên mục, chuyên trang, phối hợp tổ chức sản xuất các tin, bài, phóng sự về lĩnh vực lâm nghiệp; đăng tin, bài biểu dương người tốt, việc tốt trong bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, tham gia đóng góp ý kiến trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về lâm nghiệp.

Về tổ chức thực hiện, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phối hợp với bí thư cấp ủy cùng cấp tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/3/2024 của Chính phủ và kế hoạch này đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại nghị quyết và kế hoạch này.

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về lâm nghiệp; xây dựng, mở chuyên mục, chuyên trang, phối hợp tổ chức sản xuất các tin, bài, phóng sự về lĩnh vực lâm nghiệp; đăng tin, bài biếu dương người tốt, việc tốt trong bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Vụ I, các cục: I, II, III chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tham gia đóng góp ý kiến trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về lâm nghiệp khi có yêu cầu.

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Vụ I, các cục: I, II, III và các đơn vị có liên quan tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết để đưa vào định hướng chương trình thanh tra và kế hoạch công tác hàng năm của Thanh tra Chính phủ.

Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Phương Hiếu