Báo cáo của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong tháng 5/2023, thanh tra các huyện, thành, thị tập trung các cuộc thanh tra đã triển khai, ban hành kết luận thanh tra đã kết thúc. Đồng thời chủ động, linh hoạt tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất được giao.

Trong thời gian này, UBND huyện Đức Thọ đã ban hành kết luận về thanh tra việc quản lý tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng nguồn vốn nông thôn mới tại xã Thanh Bình.

Qua thanh tra phát hiện sai sót thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, kiến nghị xử lý kinh tế 116 triệu đồng, trong đó cắt giảm giá trị thanh toán 116 triệu đồng, xử lý kỷ luật hành chính, tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm cá nhân có liên quan.

UBND huyện Kỳ Anh ban hành kết luận về thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách, đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Kỳ Khang.

Qua thanh tra phát hiện sai sót thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng, kiến nghị xử lý kinh tế 79 triệu đồng, trong đó thu hồi về ngân sách nhà nước 79 triệu đồng, xử lý kỷ luật hành chính, tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện 17 cuộc thanh tra, trong đó: Số cuộc dở dang từ kỳ trước chuyển sang 13 cuộc, triển khai mới trong kỳ 04 cuộc. Nội dung thanh tra chủ yếu là công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các phường, xã, trường học.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh thực hiện 1 cuộc thanh tra lĩnh vực đầu tư công, đấu thầu, giám sát, đánh giá đầu tư. Qua thanh tra phát hiện sai sót và đã xử lý về kinh tế 305 triệu đồng, trong đó thu hồi về ngân sách Nhà nước 160 triệu đồng, xử lý khác 145 triệu đồng.

Trước đó, trong tháng 4/2023, UBND huyện Hương Khê đã ban hành kết luận về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hiện chế độ công vụ tại UBND xã Hòa Hải.

Qua thanh tra phát hiện sai sót thuộc lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 7 cá nhân có liên quan.

Tháng 4, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện 15 cuộc thanh tra, trong đó có 10 cuộc dở dang từ kỳ trước chuyển sang và 5 cuộc triển khai mới. Nội dung thanh tra chủ yếu là công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các phường, xã, trường học.

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện 6 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Xuân Thống