Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình công tác thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời phải bảo đảm nguyên tắc phòng, chống đại dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm

Trong hoạt động thanh tra hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt.

Chủ động triển khai kịp thời việc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Thường xuyên thực hiện tốt việc phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp, nhất là đối với doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Gắn công tác thanh tra phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước với yêu cầu phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật, tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện tốt Quy chế Tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

Chú trọng thực hiện thường xuyên, kiên quyết công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả xử lý sau thanh tra.

Tránh chồng chéo, trùng lặp, nâng cao hiệu quả thanh tra

Trong công tác thanh tra chuyên ngành, tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra những ngành, lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm như: Khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; quản lý trật tự xây dựng; bảo đảm an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; đo lường chất lượng, nhãn mác hàng hoá, chấp hành pháp luật về giá trong hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; các hoạt động liên quan đến du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch; các hoạt động kinh doanh, dịch vụ y tế, giáo dục, văn hoá; thực hiện chính sách lao động, xã hội, giải quyết việc làm…

Các sở, ban, ngành có cơ quan trực thuộc được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chú trọng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động thanh tra chuyên ngành nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, chủ động phòng ngừa vi phạm.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng

Đối với công tác thanh tra trách nhiệm, tăng cường hoạt động thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch.

Chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện nghiêm quy định về công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra

Về công tác quản lý Nhà nước và xây dựng ngành, tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến quán triệt, hướng dẫn thi hành các quy định của pháp luật về thanh tra.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra.

Thanh tra tỉnh tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra về nghiệp vụ và công tác đối với các cơ quan thanh tra cấp dưới; thực hiện kịp thời thẩm quyền thanh tra lại đối với các kết luận thanh tra của cấp sở và cấp huyện khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức thanh tra, gắn với triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động và phong trào thi đua trong ngành Thanh tra, trong Khối Thi đua các ngành Nội chính tỉnh Bình Định, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh duyên hải miền Trung; các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020) và 45 năm xây dựng, phát triển của ngành Thanh tra tỉnh Bình Định (1975 - 2020).

Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về thanh tra theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Tổ chức thực hiện thường xuyên công tác quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy tắc Ứng xử của cán bộ, công chức thanh tra, quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và các quy trình nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành, trọng tâm là phổ biến quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ “về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra”.

 

 


Thanh Hà