6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra Quảng Nam kết thúc, ban hành kết luận 9 cuộc thanh tra năm 2019 chuyển sang; tiếp tục thực hiện 13 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh được triển khai cuối năm 2019; triển khai thực hiện 49/88 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020 (đạt 55,6% kế hoạch năm) và 15 cuộc thanh tra đột xuất do thủ trưởng cơ quan cùng cấp giao; đã kết thúc 48 cuộc, ban hành kết luận 39 cuộc.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm kinh tế hơn 14,2 tỷ đồng và 70.965 m2 đất tại 150 đơn vị, cá nhân sai phạm/311 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 8,49 tỷ đồng, 65.494 m2 đất, kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 5,79 tỷ đồng, 5.741 m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 10,9 tỷ, 827.600 m2 đất (kể cả đôn đốc thu hồi các năm trước chuyển sang). Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 69 tập thể và 39 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 2 vụ.

Trong đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử lý 5 cuộc thanh tra năm 2019 chuyển sang và triển khai 7/12 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2020, đạt tỷ lệ 58,3% kế hoạch năm và 1 cuộc thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao. Phát hiện sai phạm 5,3 tỷ đồng và 61.167 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 4,4 tỷ đồng, 61.167 m2 đất và kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 824,4 triệu đồng; đã thu hồi 8,5 tỷ đồng, 827.600 m2 đất (kể cả đôn đốc thu hồi các năm trước chuyển sang), kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 8 tập thể có sai phạm.

Thanh tra chuyên ngành thực hiện 349 cuộc thanh tra, kiểm tra, tại 1.139 cá nhân, tổ chức. Qua đó, phát hiện vi phạm và xử lý 353 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; đã thu nộp ngân sách 1,79 tỷ đồng.

Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh tiếp nhận 3.475 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 10,46% so với cùng kỳ năm trước.

Đã giải quyết 88/131 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 67,1%. Qua giải quyết đơn đã khôi phục quyền lợi cho 10 trường hợp và kiến nghị thu hồi cho công dân 406 m2 đất.

Về đơn tố cáo, đã giải quyết 11/18 vụ thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 61,1%. Kiến nghị và đã xử lý hành chính 1 trường hợp.

 

 

N.P