Chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 441 vụ, 295 đối tượng

Báo cáo kết quả công tác năm 2022, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm cho biết, dù khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều nhiệm vụ giao đột xuất nhưng TTCP và toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, triển khai và hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Trong công tác thanh tra, toàn ngành triển khai thanh tra theo chương trình kế hoạch và thanh tra đột xuất. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực.

Tổng hợp kết quả thanh tra cho thấy, toàn ngành đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 85,9 nghìn tỷ đồng, hơn 8,7 nghìn ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi hơn 26,6 nghìn tỷ đồng và 574 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 59,3 nghìn tỷ đồng, 8,2 nghìn ha đất; ban hành 145.558 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 5,6 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính hơn 3,5 nghìn tập thể và 8.619 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 441 vụ, 295 đối tượng. 

Về kết quả đôn đốc, xử lý sau thanh tra, theo Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 8.371 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 6.084 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 72,7% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra). Thu hồi 3.440 tỷ đồng (đạt 52%), 32 ha đất; xử lý hành chính 4.052 tổ chức, 9.297 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 132 vụ, 181 đối tượng; khởi tố 12 vụ, 22 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 583 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra (đạt 70,1%).

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LP 

TTCP triển khai 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện kết luận thanh tra và tham mưu, giúp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa; đồng thời, giúp Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng, trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 22 tổ chức, 559 cá nhân

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), toàn ngành đã tập trung chỉ đạo và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nhất là thúc đẩy rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Các cấp, các ngành đã cố gắng, nỗ lực, có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tỷ lệ giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền được nâng cao.

Trong năm 2022, tổng số công dân được tiếp là 382.491 người (tăng 16.6%) về 284.897 vụ việc (tăng 19,4%), có 3.031 đoàn đông người (tăng 23,7%). Các cơ quan hành chính tiếp nhận 385.768 đơn các loại. Giải quyết 22.600/25.441 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền (đạt 88,8%), tăng 8,5% so với năm 2021). Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 8,5 tỷ đồng, 8,3 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 42,7 tỷ đồng, 17 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 22 tổ chức, 559 cá nhân; kiến nghị xử lý 516 người (trong đó có 428 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 32 vụ, 31 đối tượng (có 13 cán bộ, công chức). 

Các công tác khác cũng được TTCP và ngành Thanh tra triển khai thực hiện đồng bộ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác PCTN, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngành Thanh tra tập trung triển khai khá đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác PCTN theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác PCTN…

Trong công tác xây dựng thể chế, đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là trình Quốc hội khoá XV thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 tại kỳ họp thứ 4.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm cho biết, TTCP tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, trong đó triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh tra (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LP

Công tác thanh tra, bám sát định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành để triển khai công tác thanh tra; đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra. 

Tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn KNTC và dư luận xã hội quan tâm. 

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng và đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. 

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định Luật tiếp công dân, Luật KN, Luật TC, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%. Quan tâm việc giải quyết vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 của TTCP, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc KNTC không đúng quy định;  

Trong công tác PCTN, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, nhất là Luật PCTN 2018, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác PCTN, nhất là Kết luận số 12 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư.

Tăng cường quản lý Nhà nước về PCTN, triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng.

Công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Luật Thanh tra số 11/2022/QH15; tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược Phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành và của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương…

Phương Hiếu