Năm 2021, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, của Thanh tra Chính phủ nên công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được hoàn thành theo đúng quy định và đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Ngành Thanh tra tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện các văn bản của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên một số cơ quan, đơn vị đã tạm dừng hoặc điều chỉnh các cuộc thanh tra, kiểm tra, hạn chế thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị cho đến khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Công tác thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành triển khai 125 cuộc thanh tra tại 141 đơn vị, trong đó: 16 cuộc từ kỳ trước chuyển sang, 109 cuộc triển khai trong kỳ, 119 cuộc theo kế hoạch (đạt 100% so với kế hoạch năm 2021), 06 cuộc đột xuất.

Đến nay, đã ban hành 110 kết luận thanh tra tại 123 đơn vị, qua thanh tra phát hiện số tiền vi phạm 27.483 triệu đồng và 39.556,6m2 đất, trong đó: Kiến nghị thu hồi 18.027 triệu đồng và 109,8m2 đất (đã thu hồi 12.237 triệu đồng), kiến nghị xử lý khác 9.455 triệu đồng và 39.446,8m2 đất. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 147 tập thể và 220 cá nhân liên quan đến vi phạm.

Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, như: Lập dự toán chưa đúng với thiết kế, việc thi công xây dựng công trình chưa đúng theo hồ sơ được duyệt; chấp hành chế độ tài chính chưa nghiêm...

Cũng trong năm 2021, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 49 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 63 đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đã ban hành 43 kết luận.  

Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của cấp huyện, cấp xã chưa được phong phú; việc thực hiện quy trình tiếp công dân, mở hệ thống sổ sách theo dõi việc tiếp công dân chưa bảo đảm theo quy định; việc lập sổ, quản lý và lưu trữ hồ sơ giải quyết vụ việc, đơn thư của công dân chưa chặt chẽ, khoa học, gây khó khăn cho việc khai thác...  

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ngành Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tổng số 724 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó: Số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang 10 cuộc, số cuộc triển khai trong kỳ 714 cuộc (số cuộc thường xuyên 31 cuộc, theo kế hoạch 572 cuộc, đột xuất 121 cuộc). 

Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu được triển khai thực hiện, gồm: Khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược; bảo vệ thực vật, sử dụng vật tư nông nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa; chấp hành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; chính sách ưu đãi người có công, hoạt động dạy nghề, an toàn lao động; việc quản lý và tổ chức lễ hội, quản lý di tích; quản lý khai thác sử dụng tài nguyên...

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 667 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền vi phạm 830.139 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách 52.007 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 778.131 triệu đồng. Hiện đã thu hồi được 48.529 triệu đồng, đạt tỷ lệ 93%.

Ban hành 619 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (495 quyết định đối với tổ chức, 124 quyết định đối với cá nhân) với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 6.543 triệu đồng, đã thu 6.135 triệu đồng, đạt tỷ lệ 94%.

Để hoàn thành tốt công tác thanh tra năm 2022, thanh tra tỉnh đã tham mưu để UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức thanh tra trong tỉnh khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra năm 2021, ban hành kết luận thanh tra đúng thời gian theo quy định, triển khai các cuộc thanh tra năm 2022 theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng nội dung, mục đích, yêu cầu.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Văn bản số 223/UBND-VP7 ngày 8/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trung Hà