Công tác xây dựng, hoàn thiên thể chế đạt nhiều thành tựu

Báo cáo tổng kết chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 của TTCP khẳng định, trong giai đoạn 2011-2020, công tác CCHC của TTCP đã được triển khai đồng bộ, các nội dung và mục tiêu đề ra trong kế hoạch CCHC 2011-2020 về cơ bản đã hoàn thành tiến độ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tình hình triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của TTCP giai đoạn 2011-2020, TTCP đã đạt được nhiều thành tựu. Cụ thể, các luật quan trọng thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra đã được xây dựng và thông qua. Bên cạnh đó, các chủ trương của Đảng về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được thể chế hóa.

Trong quá trình xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội xây dựng văn bản pháp luật, TTCP luôn thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đã tổ chức lấy ý kiến và được sự thống nhất cao của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Hàng năm, TTCP đã ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo tổng hợp về công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của TTCP gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trong giai đoạn 2011-2020 đã rà soát được 408 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế 15 văn bản quy phạm pháp luật.

TTCP thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật. Hàng năm, TTCP đều tổ chức các Hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật mới do TTCP chủ trì xây dựng hoặc các văn bản có nội dung liên quan đến hoạt động của ngành Thanh tra nhằm kịp thời trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan…

Kế hoạch CCHC trong từng giai đoạn với mục tiêu và giải pháp thực hiện là đúng đắn, có cơ sở, phù hợp với điều kiện cụ thể của TTCP. Những kết quả chủ yếu trong CCHC từ năm 2011 đến nay được tập trung trên các mặt.

Công tác CCHC luôn được lãnh đạo TTCP quan tâm, tập trung chỉ đạo thống nhất, triển khai đồng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ; phổ biến, quán triệt, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện các công việc; nắm bắt và có ý kiến cụ thể đối với từng hoạt động CCHC của cơ quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo TTCP, đây là một giai đoạn mà ngành Thanh tra đã được nhiều thành tựu nhất trong xây dựng và hoàn thiện thể chế. Các luật quan trọng của ngành đã được xây dựng và thông qua.

Đánh giá bước đầu cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng xu hướng thay đổi trong các quan hệ thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.

Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính

Đối với công tác thủ tục hành chính, nhất là thủ tục trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC có bước hoàn thiện, theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra đều đã được công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan TTCP và Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tổ chức bộ máy hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; tinh giản bộ máy, bớt trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính của cơ quan được nâng cao, tính thống nhất, công khai, minh bạch đã được cải thiện.

Giai đoạn 2011-2020, công tác xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức có bước tiến mới. TTCP đã tiến hành rà soát, điều chỉnh và ban hành đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức.

Ngoài ra, TTCP thực hiện Đề án Vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực và bản mô tả công việc cho từng vị trí, chức danh, đổi mới chế độ tuyển dụng, thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Thanh tra.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh. Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, lãnh đạo TTCP rất quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ, công chức đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ, năng lặc cho cán bộ, công chức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn 2011-2020, cải cách tài chính công đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, công tác quản lý tài chính, ngân sách được thực hiện chặt chẽ. Việc giám sát chi tiêu bằng quy chế chi tiêu nội bộ đã có chuyển biến tích cực.

Đến nay, 100% cán bộ công chức, viên chức của TTCP đã được cấp hộp thư điện tử công vụ. Số văn bản điện tử được gửi nhận qua mạng tăng, có chuyển biến tích cực trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; hệ thống họp trực tuyến giữa TTCP với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị được duy trì hoạt động, chất lượng cao, sử dụng thường xuyên, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của TTCP; Kiến trúc Chính phủ điện tử duy trì, Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC đã và đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, TTCP cũng chỉ ra một số tồn tại trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2022, như: nhận thức, quyết tâm hành động về CCHC ở một số bộ phận chưa cao, chưa quyết liệt nên kết quả còn chưa đạt như mong muốn, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC tại một số đơn vị còn chậm. Ngoài ra, việc xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa đảm bảo tiến độ so với kế hoạch. Việc thực hiện các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan còn chậm. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ. Nguồn nhân lực và những điều kiện đảm bảo cần thiết cho công tác CCHC còn hạn chế…

Trên cơ sở đó, trong giai đoạn 2021-2030, TTCP đã đề xuất một số nhiệm vụ CCHC cụ thể: Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra 2010 theo định hướng nâng cao tính hệ thống của các cơ quan thanh tra… Ban hành, sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện cho công dân, tổ chức trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN. Đẩy mạnh CCHC trong quản lý chi tiêu công. Hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử để kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp các vướng mắc của người dân….

Trong giai đoạn 2011-2020, TTCP đã tiếp nhận 16 ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của TTCP trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó có 2 kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền và 14 kiến nghị phản ánh không thuộc thẩm quyền. Tất cả các kiến nghị, phản ánh đều đã được xử lý đúng thời hạn quy định.

Nguyễn Nhuần