Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh vừa họp phiên thường kỳ. Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm triển khai. Ban Chỉ đạo đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc ban chỉ đạo đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và ban hành Chương trình công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

HĐND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch giám sát, các nghị quyết về kinh tế - xã hội. UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, qua đó kịp thời đề ra phương án giải quyết các vụ án, vụ việc đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng văn hóa liêm chính, ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, chấn chỉnh, khắc phục những bất cập được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong các lĩnh vực: xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; quản lý đất đai; đấu thầu, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Theo dõi, đôn đốc báo cáo kịp thời việc thực hiện các kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo tại các phiên họp Thường trực và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Đức Anh