Chỉ đạo triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu

 Quý I (từ 16/12/2020 đến 15/3/2021), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 20/01/2021 về công tác PCTN năm 2021; Văn bản số 1107/UBND-NC ngày 04/3/2021 chỉ đạo triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021; chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tổng kết Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo thẩm quyền, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý đã ban hành 38 văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTN năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tiến hành 08 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại 08 đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong năm học 2020 - 2021.

UBND tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật về PCTN và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong kỳ, UBND tỉnh đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản quy phạm pháp luật có quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chỉ đạo công khai kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động của UBND tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Nhà nước các cấp; tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch.

Trong kỳ, qua hoạt động thanh tra trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, huyện Phù Mỹ phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể: Huyện Phù Mỹ thanh tra quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Tòng, bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở thôn Xuân Bình, xã Mỹ An và việc triển khai dự án trồng rừng sinh thái kết hợp chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Tòng. Qua đó, phát hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Tòng và bà Nguyễn Thị Thu Thủy vượt diện tích so với thực tế 2.724m2 đất. Cơ quan chức năng đã kiến nghị hủy quyết định đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi về cho Nhà nước diện tích đất nêu trên. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an, Viện KSND và TAND các cấp tiếp tục thực hiện việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm túc

 Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Định, quý I, công tác PCTN tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Công tác điều tra, xử lý những vụ án tham nhũng đã phát hiện trong các năm trước được tiến hành khẩn trương theo quy định của pháp luật.

Quý II, tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kiên quyết, có hiệu quả các biện pháp PCTN; hoàn thành đúng tiến độ việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Hoàn thành báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC.

Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết KNTC của công dân gắn với yêu cầu phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng, xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về PCTN theo kế hoạch thanh tra năm 2021.

Quỳnh Vy