Ngày 25/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2023, công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được Tỉnh ủy Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường toàn diện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, nổi bật là chỉ đạo tổ chức thành công các hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực; ban hành các quy chế, quy định, chỉ thị, chương trình hành động và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác nội chính, PCTN, tiêu cực.

Triển khai có hiệu quả Quy định số 11 của Bộ Chính trị về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo hướng đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm.

Kiên quyết đấu tranh PCTN, tiêu cực, lãng phí, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm; chỉ đạo tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và theo chỉ đạo mới của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, than, khoáng sản…

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; phát huy hiệu quả cơ chế làm việc tập thể, thường xuyên họp thảo luận, thống nhất cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo.

Thống nhất với các ý kiến phát biểu, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 với nhiều kết quả nổi bật... Những thành quả đó có đóng góp rất lớn của công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, cải cách tư pháp.

Những tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra là phải tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong khối nội chính của tỉnh để chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, đảm bảo sự thống nhất trong đánh giá tình hình của các cơ quan.

Kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh và cấp ủy các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích nhân dân và sự phát triển của địa phương…

Đặc biệt, tăng cường toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ các cơ quan nội chính.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với PCTN, tiêu cực ở các cấp, nhất là ở cấp huyện, cấp cơ sở, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ở các cấp sở, ngành, địa phương. Tập trung khắc phục quyết liệt những nội dung được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Trọng Tài