Lấy việc PCTN, tiêu cực là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ

Kế hoạch PCTN, tiêu cực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực của mỗi cơ quan, đơn vị; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vụ lợi, thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật...

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong các tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Quá trình triển khai, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, tiêu cực gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng đối với đội ngũ cán bộ, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị mình quản lý.

Đặc biệt, việc triển khai công tác PCTN, tiêu cực phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình và điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương...

Để kế hoạch triển khai hiệu quả, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật; trong đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”…

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng

Để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hàng loạt giải pháp. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc nội dung công khai, minh bạch, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Chú trọng công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức…

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định, không chờ kết thúc quá trình thanh tra, kiểm tra, thi hành án.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nhằm nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN, tiêu cực; lựa chọn các nội dung phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm…

Tiếp tục triển khai và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xác minh, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cấp huyện, giảm tình trạng đùn đẩy vụ việc lên cấp trên...

Tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, chính quyền trong công tác đấu tranh, phòng, chống và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được phát hiện. Đặc biệt là các vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, các vụ án do Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực của Trung ương và của tỉnh theo dõi, chỉ đạo; chú trọng công tác phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng và khắc phục thiệt hại về kinh tế theo chỉ đạo...

Trọng Tài