Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng của tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Tỉnh ủy ngay sau khi ban hành và trong quá trình triển khai thực hiện để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực...

Cùng với đó, kiểm tra, giám sát đối với các cán bộ, đảng viên về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân...

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; phòng, chống, đẩy lùi hiện tượng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát về kê khai, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập… Hàng năm, phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả về kê khai tài sản, thu nhập; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đồng thời, yêu cầu UBKT Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ cấp ủy một số địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán liên quan đến quản lý đất đai trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, cụ thể hóa phân công thành viên UBKT Tỉnh ủy và cán bộ theo dõi lĩnh vực, địa bàn thực hiện giám sát thường xuyên, nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ việc phát hiện vi phạm về tham nhũng, tiêu cực; tiếp nhận và xử lý đơn, thư phản ánh, tố cáo về tham nhũng theo thẩm quyền phục vụ cho việc phát hiện tham nhũng.

Trường hợp không thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thì chuyển cho cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; thực hiện thu thập thông tin có liên quan đến tham nhũng từ các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên và thông qua tự phê bình, phê bình trong tổ chức Đảng; thực hiện công tác nắm tình hình trước khi đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ đạo UBKT các cấp tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, kiểm tra các cấp để phát hiện, xử lý vi phạm; sau kiểm tra đã kịp thời xem xét xử lý kỷ luật...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 12.348 đảng viên và 6.441 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 12.347 đảng viên và 5.915 tổ chức Đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng và 34 đảng viên; giải quyết khiếu nại, kỷ luật Đảng 4 trường hợp; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1.704 đảng viên và 91 tổ chức Đảng.

UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 396 đảng viên và 89 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 2.901 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 1.889 tổ chức Đảng trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra việc thu, chi tài chính đối với 764 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 3.061 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 3.423 đảng viên và 3.058 tổ chức Đảng; giải quyết đơn thư đối với 107 đảng viên và 3 tổ chức Đảng; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 299 đảng viên và 6 tổ chức Đảng.

Với phương châm “kiểm tra đi trước, mở đường”, giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm… từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, đã phát huy những ưu điểm của tổ chức Đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện để phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, vi phạm ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở; không để vi phạm tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trọng Tài