Thực hiện quy chế làm việc theo quy định, ngày 11/6, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã có chương trình làm việc với UBKT Tỉnh ủy về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

6 tháng đầu năm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chủ động, quyết liệt và sáng tạo trong thực hiện và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng để phục vụ cho yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái.

Hoàn thành 3 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xác minh bản kê khai tài sản thu nhập năm 2023 đối với 45 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; hoàn thành 4 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua đó, đã phát hiện kịp thời vi phạm, khuyết điểm. Quá trình kiểm tra đều đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định; kết luận khách quan, công tâm, thận trọng chặt chẽ; xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm; tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trong công tác phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan chức năng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng…

Đánh giá cao những kết quả đạt được của UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, những công việc đã hoàn thành trong 6 tháng qua đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương… Đặc biệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tập trung chủ yếu ở cấp cơ sở, như: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy ở cấp huyện và cơ sở chưa thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

UBKT cấp huyện và cơ sở còn hạn chế trong việc thực hiện và tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ở cấp chi bộ chưa tạo được đột phá trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tính phát hiện chưa cao. Tính phát hiện vi phạm khuyết điểm qua kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn hạn chế.

Qua các cuộc kiểm tra, giám sát vừa qua của UBKT Tỉnh ủy cho thấy, một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, lãng phí vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là liên quan đến đất đai, đầu tư công, quản lý tài sản công, đấu thầu, đấu giá, công tác cán bộ…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, UBKT Tỉnh ủy phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát…

Tiếp tục triển khai thực hiện thực hiện chương trình đã xác định năm 2024 và nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giao. Trong đó, tiếp tục quán triệt phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phát hiện từ xa, từ sớm, từ cơ sở những sai phạm và nguy cơ thất thoát nguồn lực của Nhà nước, của Nhân dân.

Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận, nội bộ mất đoàn kết, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát thường xuyên ở cấp chi bộ đối với đảng viên…; đẩy mạnh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của Nhân dân, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Trọng Tài