Chiều 28/5, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp thường kỳ để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2024.

Trong tháng 5/2024, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực.

Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, kiến nghị và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo trong tháng 5. Trong đó, đã tập trung vào những vụ việc có trọng tâm, trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các đơn vị trong toàn tỉnh gắn trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, phát hiện từ dưới, từ xa, từ gốc những vấn đề nảy sinh, tránh để thành việc lớn.

Đặc biệt, phải gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc đẩy lùi, ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Các cấp, các ngành phải quán triệt sâu sắc Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp tục chỉ đạo việc đẩy mạnh kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở cấp huyện, sở, ngành đối với lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản công, quy hoạch, tài nguyên khoáng sản, công tác cán bộ, buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển và các mặt hàng khác; kiểm soát việc kê khai thu nhập tài sản của người có chức vụ, quyền hạn.

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo giao: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan xử lý dứt điểm những nội dung tại những thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, nhất là đối với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là thực hiện trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với cấp dưới trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc để cấp huyện, cấp cơ sở tự kiểm tra, tự giám sát, tự phòng và phát hiện kịp thời đối với những vi phạm mới nảy sinh, bắt đầu manh nha từ cơ sở.

Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiến nghị, khởi tố các vụ việc dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế, chức vụ, tiêu cực; thực hiện cơ chế phát hiện, xử lý sai phạm giữa các cơ quan Đảng, chính quyền cơ quan tư pháp trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử…

Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là các thành viên trong Ban Chỉ đạo rà soát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn; rà soát việc thực hiện các kết luận của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý Nhà nước đối với các mỏ đất trên địa bàn…

Trọng Tài