Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện đã chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức Đảng và 10 đảng viên; kiểm tra 4 tổ chức Đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng và tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 40 tổ chức Đảng và 44 đảng viên… Thông qua KTGS, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 32 đảng viên vi phạm.

Những kết quả đạt được trong công tác KTGS của huyện đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS.

Tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác KTGS, trong đó, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Xử lý kỷ luật nghiêm, kịp thời, triệt để đối với các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ UBKT từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ KTGS thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Chính Bình