THTK, CLP gắn với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác thanh tra, kiểm tra 

Tại Quyết định số 275/QĐ-UBND, ngày 22/2/2024 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2024 trên địa bàn tỉnh đặt ra mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong năm 2024 là thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị; cụ thể hoá Chương trình Tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP.

Yêu cầu THTK, CLP phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của tỉnh. Chương trình THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; phải xác định THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành…

THTK, CLP phải gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải được lượng hoá tối đa; THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ gắn với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính…

Xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP là nhiệm vụ trong tâm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương.

Chương trình THTK, CLP năm 2024 của tỉnh Điện Biên được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo Luật THTK, CLP và được cụ thể hoá một số chỉ tiêu tiết kiệm, CLP trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN); quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm

Chương trình cũng đưa ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, CLP, trong đó tập trung vào các giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản triển khai THTK, CLP; thường xuyên rà soát, ban hành bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào công tác quản lý NSNN, vốn đầu tư công, sử dụng tài sản công, tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đối với đất đai, vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động.

Đặc biệt, một trong các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, CLP là tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm quy định về THTK, CLP. Trong đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra cụ thể liên quan đến THTK, CLP; cụ thể tập trung vào một số lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng đất đai. Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công. Quản lý, sử dụng tài sản công, việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, tài sản, trang thiết bị làm việc; trang thiết bị trong lĩnh vực y tế và giáo dục; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do NSNN cấp kinh phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Kịp thời xử lý và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn từ NSNN, trong quản lý sử dụng tài sản công, nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP trong phạm vi quản lý là trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện

Về tổ chức thực hiện, căn cứ Chương trình Tổng thể về THTK, CLP năm 2024 của Chính phủ và các chỉ đạo của tỉnh Điện Biên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2024 của đơn vị, địa phương mình. Trong đó cần xác định những nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, thẩm quyền để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP và giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm.

Hàng năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước thực hiện báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên; tổng kết chương trình để đánh giá những mặt làm được, những hạn chế, rút ra nguyên nhân, bài học và giải pháp khắc phục; đồng thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm, báo cáo tổng hợp cả năm, báo cáo đột xuất và kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện THTK, CLP.

Sở Tài chính chủ trì, là cơ quan đầu mối phối hợp với Thanh tra tỉnh; các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quy định về THTK, CLP; đánh giá việc thực hiện Luật THTK, CLP theo quy định của pháp luật; định kỳ tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo THTK, CLP gửi Bộ Tài chính; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị chậm gửi báo cáo hoặc không gửi báo cáo theo thời gian quy định.

Trần Kiên