3.5. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

- Xây dựng các chỉ tiêu để kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, công sở. Thực hiện công tác báo cáo công việc theo quý, tháng, tuần để đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả.

- Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao; triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

- Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Đảng, các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP.

3.6. Về quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Hoàn thiện khung pháp lý để doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh trong môi trường pháp lý chung, cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã đầu tư, trong đó doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, quốc phòng, an ninh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo cơ chế thị trường thông qua đấu thầu, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích.

Tăng cường công tác đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo quy định pháp luật. Thực hiện minh bạch báo cáo tài chính, thông tin tài chính, kinh doanh, điều hành của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban điều hành và giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

4. Triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư của Ngành do Vụ KHTC chủ trì

Đưa các hoạt động quản lý của 04 lĩnh vực trên lên môi trường mạng, dữ liệu quản lý được quản lý và cập nhật online từ cấp cơ sở đến cấp quản lý của Bộ, hướng tới kết nối với CSDL của các Bộ, ngành quốc gia:

+ Chuyển đổi số hoạt động Kế toán tài chính (cấp cơ sở và cấp Bộ).

+ Chuyển đổi số hoạt động quản lý tài sản công (cấp cơ sở và cấp Bộ).

+ Chuyển đổi số hoạt động quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng.

+ Chuyển đổi số hoạt động quản lý điều hành thu chi ngân sách.

5. Công tác đánh giá, rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác cán bộ bộ máy quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư của Bộ TTTT (Bao gồm tại các đơn vị trong Bộ TTTT)

Xây dựng các tiêu chí đánh giá trình độ năng lực, kinh nghiệm quản lý điều hành các lĩnh vực, đạo đức nghề nghiệp v.v...phục vụ cho việc đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, huy động nguồn lực cán bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính đầu tư.

Đào tạo Nâng cao năng lực chuyên môn Bộ máy làm công tác quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ và hỗ trợ các sở TTTT nâng cao năng lực chuyên môn (tập huấn triển khai định mức kinh tế - kỹ thuật, xây dựng đơn giá; xác định dịch vụ công...).

(Còn nữa)

Hoàng Yến