UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3073 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 17/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội.

Tại văn bản trên, UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp thuộc TP triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể.

Trong đó, Văn phòng UBND TP chủ trì, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND TP; nâng cao chất lượng các cuộc họp và ban hành văn bản của Ban Cán sự Đảng và tập thể UBND TP, chỉ đạo theo hướng rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; rõ nguyên tắc những nội dung phải bàn tập thể.

Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân các đồng chí lãnh đạo trong UBND TP, các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các Phó Chủ tịch UBND TP đối với lĩnh vực được phân công.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp rà soát, đánh giá về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, khắc phục triệt để tình trạng bỏ sót hoặc chồng chéo; tiếp tục triển khai việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm; sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, nhất là quy trình nội bộ chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính theo đúng lộ trình đề ra.

Cùng với đó, khẩn trương đánh giá kết quả thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 4610 ngày 22/11/2022 của UBND TP; đánh giá hiệu quả của việc thực hiện phương án ủy quyền để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thực hiện trong thời gian tới...

Tiếp tục tham mưu các giải pháp nhằm đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tư pháp, y tế, giáo dục, giao thông vận tải... theo hướng cắt giảm tối đa các yêu cầu, điều kiện của hồ sơ, các quy trình thực hiện.

Đáng lưu ý, TP giao Văn phòng UBND TP chủ trì, Sở Nội vụ phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ TP giao, phát hiện và nhân rộng các mô hình, giải pháp, cách làm hay hiệu quả; đổi mới công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra sâu trách nhiệm trong công tác phối hợp; “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ”.

Đặc biệt, TP giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai thực hiện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất, thanh tra, kiểm tra chuyên đề; tham mưu bố trí, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện vi phạm kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc đã bị cảnh báo, nhắc nhở nhưng chậm khắc phục, nhất là những trường hợp trực tiếp giải quyết công việc liên quan tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Thực hiện tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Định kỳ không quá 5 năm luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác chuyên viên, cấp trưởng, phó phòng, phó giám đốc sở, ngành của các cơ quan, đơn vị, vị trí việc làm liên quan đến doanh nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính và người dân…

Hải Hà