Bắc Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh, năm 2023, Cục Thuế được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn là 23.820 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu từ thuế, phí là 20.786 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 3.000 tỷ đồng; thu xổ số, chênh lệch lợi nhuận còn lại là 34 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm tháng 10, Cục Thuế Bắc Ninh thu ngân sách được 19.043 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó: thu từ thuế, phí được 18.779 tỷ đồng, đạt 90,3% dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ thực hiện. Thu tiền sử dụng đất được 234 tỷ đồng, đạt 7,8% dự toán, bằng 19,1% so với cùng kỳ thực hiện. Thu từ xổ số, chênh lệch lợi nhuận còn lại được 30 tỷ đồng, đạt 88,4% dự toán, bằng 91,2% so với cùng kỳ thực hiện.

Nêu giải pháp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian còn lại của năm, lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, Cục Thuế tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế đã đề ra, hoàn thành kế hoạch thu 2.394 tỷ đồng, trong đó thuế, phí 2.321 tỷ đồng, góp phần đạt dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý khai thuế của người nộp thuế, thực hiện tốt hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% hồ sơ khai thuế đúng hạn theo quy định.

Đồng thời, đẩy nhanh kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, nhằm phát hiện xử lý kịp thời người nộp thuế có rủi ro cao về thuế, hóa đơn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Về công tác quản lý nợ thuế, Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức đôn đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế. Đối với các trường hợp thuộc diện cưỡng chế, Cục Thuế kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế; đồng thời công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trang web của Cục Thuế theo đúng quy định.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch chống thất thu thuế đối với hộ khoán, tăng cường quản lý thuế và giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Cục Thuế Bắc Ninh chỉ đạo bộ phận tuyên truyền - hỗ trợ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền theo kế hoạch năm, quý, tháng; trả lời hướng dẫn chính sách thuế theo đề nghị của người nộp thuế đảm bảo đúng pháp luật và thời gian theo quy định.

Lâm Đồng tăng cường quản lý nợ thuế

Theo lãnh đạo Cục Thuế Lâm Đồng, tính đến hết tháng 10/2023, tổng thu ngân sách Cục Thuế quản lý đạt 10.114 tỷ đồng, bằng 82% dự toán, bằng 86% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại được 7.474 tỷ đồng, đạt 92% dự toán, bằng 87% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất được 991 tỷ đồng, đạt 37% dự toán, bằng 51% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có 10/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán giao, đáng chú ý một số khoản thu từ khối doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sự tăng trưởng tốt, như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 96% dự toán, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 134%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 120%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 109%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 96% dự toán.

Lãnh đạo Cục Thuế Lâm Đồng cho rằng, để có được kết quả trên, toàn đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tập trung vận động người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; phổ biến lợi ích của việc lấy hóa đơn và mục tiêu của chương trình “hóa đơn may mắn"; đồng thời chủ động tổng hợp các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh chủ trì giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Bên cạnh đó, toàn đơn vị đã ban hành 620 quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 119% kế hoạch năm và ban hành 543 quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, qua đó đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt là 51,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế cũng đã thực hiện kiểm tra 3.369 hồ sơ khai thuế của 1.401 đơn vị, qua đó đã yêu cầu điều chỉnh 68 hồ sơ với số tiền thuế tăng sau điều chỉnh là 7 tỷ đồng. Bình quân số thu 1 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong 10 tháng năm 2023 là 99 triệu đồng.

Đáng chú ý, công tác quản lý nợ trên địa bàn được tăng cường nên đạt hiệu quả cao. Cụ thể, 10 tháng, Cục Thuế đã thu hồi được 1.160 tỷ đồng tiền thuế nợ, giảm tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu ngân sách xuống còn mức 6%, thấp hơn 2% so với chỉ tiêu Tổng Cục Thuế giao (không vượt quá 8%).

Với tinh thần quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Cục Thuế Lâm Đồng đã tham mưu với UBND tỉnh Lâm Đồng sớm phê duyệt các hồ sơ trúng đấu giá sử dụng đất để đưa vào ngân sách năm 2023 khoảng 500 tỷ đồng. Đồng thời, đẩy nhanh việc phê duyệt các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở (2 dự án chung cư) để doanh nghiệp sớm nộp tiền sử dụng đất.

 

Anh Tuấn