Theo quyết định trên, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài do Hội đồng giới thiệu được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo quy định của pháp luật để tư vấn, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh hoặc kiểm định chất lượng công trình không còn là tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng nữa.

Như vậy, các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng chỉ gồm:

1- Cơ quan Thường trực Hội đồng là Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng;

2- Tổ chuyên gia Hội đồng gồm các chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp;

3- Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có liên quan.

Hải Phong