UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương đóng cửa mỏ đối với 3 mỏ khoáng sản có giấy phép khai thác hết hạn, khu vực mỏ đã trở về trạng thái an toàn và UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản.

Các chủ mỏ không phải thực hiện cải tạo môi trường, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định gồm: Mỏ đá vôi của Công ty Cổ phần Đại Hồng Phúc, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy; mỏ đá vôi của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Hà, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy; mỏ đá vôi của Công ty TNHH Nam Sơn, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa còn đồng ý chủ trương thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và đóng cửa mỏ đối với 12 mỏ khoáng sản có giấy phép khai thác hết hạn, khu vực mỏ đã trở về trạng thái an toàn, các chủ mỏ không phải cải tạo, phục hồi môi trường ở các huyện Đông Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Hà Trung, thị xã Nghi Sơn.

Đối với 4 mỏ khoáng sản có giấy phép khai thác hết hạn gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Tây Đô; Doanh nghiệp Tư nhân Liên Doanh; Công ty TNHH Mai Quân; Công ty TNHH Xây dựng Sơn Đào có các mỏ đất, cát, than ở các huyện Hà Trung, Cẩm Thủy, Thiệu Hóa, trong quá trình khai thác để lại các vách, mong, hố nham nhở yêu cầu các chủ mỏ khẩn trương lập hồ sơ đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, nộp về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các chủ mỏ lập hồ sơ đóng cửa mỏ theo quy định. Quá thời hạn, nếu doanh nghiệp nào không thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Văn Thanh