Quyết định số 505/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 7/6/2024.

PV