Đối với Cục Thuế tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, nhất là trường hợp các đơn vị giao nhận được ủy quyền thu tiền khi giao hàng (hình thức COD). Qua đó xác định được các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, doanh thu kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân này.

Bên cạnh đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên cơ sở dữ liệu đã thu thập được, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đã đăng ký kê khai, nộp thuế hoặc chưa đăng ký kê khai, nộp thuế; đồng thời triển khai xây dựng đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp quản lý thuế theo quy định, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Cung cấp thông tin cho cơ quan công an những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; thường xuyên trao đổi thông tin với UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn.

Đề xuất, kiến nghị với bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các quy trình quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong thương mại điện tử.

Trần Thọ