Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, trong quý I/2024, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.042 lượt, với 1.115 công dân đến KNTC và kiến nghị, phản ánh, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Số đơn thư, KNTC, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn là 2.186 đơn, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số đơn đã được xử lý là 2.151 đơn/2.186 đơn, đạt tỷ lệ 98,4% so với tổng số đơn nhận được.

Tổng số vụ việc KNTC phát sinh trong kỳ là 98 vụ việc, giảm 3,0% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết được 83/98 vụ việc, đạt tỷ lệ 84,7%, còn lại 15 vụ việc đang trong thời gian xác minh, giải quyết theo quy định.

Về kết quả giải quyết KNTC, toàn tỉnh đã giải quyết được 21/25 vụ việc giải quyết, đạt tỷ lệ 84%. Qua giải quyết các vụ việc tố cáo cho thấy số vụ việc tố cáo đúng là 3/21 vụ việc, số vụ việc tố cáo sai là 14/21 vụ việc. Toàn tỉnh có 1762 vụ việc kiến nghị, phản ánh, đến nay đã giải quyết được 1239/1762 vụ việc phải giải quyết, đạt tỷ lệ 70,3%.

Qua đánh giá, trong thời gian này, các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết KNTC của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn chế bức xúc trong nhân dân; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân (TCD) tại các cấp, các ngành được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc; các nội dung KNTC, kiến nghị phản ánh của công dân được cán bộ TCD tham mưu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức TCD định kỳ theo đúng quy định; sau phiên TCD, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu banh hành thông báo kết luận, trong đó giao trách nhiệm cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý kịp thời đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ về KNTC theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã giải trình các vấn đề liên quan địa phương tại buổi TCD tỉnh tháng 3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc TCD và giải quyết KNTC trên địa bàn, tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; chỉ đạo thực hiện Thông tư về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp dân.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong TCD, giải quyết KNTC; tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở các cấp, các ngành; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng để hạn chế phát sinh KNTC…

Đức Anh