Đối với nội dung đơn do UBND tỉnh chuyển về để UBND TP xem xét giải quyết trùng với nội dung đơn do các cơ quan chuyển đến UBND thành phố, gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai chuyển đến tại Văn bản số 1504-CV/BNCTU ngày 18/9/2023; Thanh tra Bộ GDĐT chuyển đến tại Văn bản số 854/TTr-NV3 ngày 12/9/2023; Thanh tra tỉnh Lào Cai chuyển đến tại Văn bản số 501/TT-NV1 ngày 12/9/2023; Thành ủy Lào Cai chuyển đến tại Văn bản số 2239-CV/TU ngày 3/10/2023.

Đơn phản ánh về 8 nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của bà Trần Thị Thùy Dung, Trưởng phòng GDĐT TP Lào Cai.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 25 Luật Tố cáo; điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; nội dung đơn không đủ điều kiện xử lý vì: Đơn không ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; không rõ họ tên, địa chỉ của người viết đơn; không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật Tố cáo và Điều 18 Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Chủ tịch UBND TP Lào Cai không xử lý giải quyết đơn theo trình tự giải quyết tố cáo.

Do trong nội dung đơn có thông tin phản ánh liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Trưởng phòng GDĐT TP Lào Cai. Để nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về công tác giáo dục trên địa bàn TP Lào Cai, ngày 2/10/2023, Chủ tịch UBND TP đã ban hành Quyết định số 3218/QĐ-UBND thành lập tổ kiểm tra nội dung đơn phản ánh để phục vụ công tác quản lý.

Căn cứ kết quả kiểm tra của tổ kiểm tra tại Báo cáo số 103/BC-TKT ngày 1/11/2023, UBND TP nhận thấy trong 8 nội dung phản ánh thì có 7 nội dung là không có căn cứ, còn lại 1 nội dung trưng dụng ông Phạm Trọng Hữu là viên chức sự nghiệp GDĐT lên làm một số công việc tại Phòng GDĐT TP là chưa đảm bảo quy định.

Nam Dũng