Ông Huy cho biết, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động với những nội dung cụ thể, thiết thực, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Ban Chấp hành đã thống nhất cao, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các mặt công tác.

Cụ thể, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá nền hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tập trung thực hiện đồng bộ 5 giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Một là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp; thực hiện hiệu quả các cơ chế hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, gắn với sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới bảo đảm tính bền vững; triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

Hai là, tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp; đổi mới, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ hiện đại, hiệu quả cao, thân thiện môi trường, tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững.

Ba là, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistics và du lịch; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp.

Bốn là, nâng cao chất lượng lập quy hoạch, quản lý quy hoạch; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển đô thị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06, ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy, phấn đấu thành phố Phủ Lý là đô thị loại I trước năm 2030; thành lập thị xã Kim Bảng trước năm 2025. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp theo hướng khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Năm là, tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện tăng trưởng xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường...

leftcenterrightdel
Chiều 20/9, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền Liệt sỹ tỉnh,

Thực hiện đồng bộ các chính sách nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ các lĩnh vực kinh tế đi đôi với tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu; chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

Về phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, toàn Đảng bộ tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập suốt đời. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; công tác dân số và phát triển, hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội.

Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, chính sách lao động tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, công tác bình đẳng giới; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng thế trận quân sự và căn cứ hậu cần trong khu vực phòng thủ tỉnh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Thực hiện hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn mới.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, kiềm chế tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; chủ động đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường phòng ngừa và xử lý tham nhũng; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cũng theo ông Trương Quốc Huy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thống nhất giao các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tham mưu xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm được xác định để đảm bảo tổ chức, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với phương châm đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, tập trung, ông Trương Quốc Huy tin tưởng những Nghị quyết của Đại hội Đại biểu tỉnh Hà Nam lần thứ XX sẽ sớm được triển khai, thực hiện và đưa Hà Nam tiếp tục “cán đích” sớm trong các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng./.

Nhài - Giang