Chiều 25/6, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

4 nội dung cải cách tiền lương “đủ điều kiện thực hiện”

Thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, quá trình triển khai, xây dựng 6 nội dung cụ thể về cải cách tiền lương khu vực công theo Nghị quyết 27 của Trung ương khóa XII, nhất là việc xây dựng các bảng lương cùng các chế độ phụ cấp, Chính phủ nhận thấy phát sinh nhiều vấn đề vướng mắc, bất cập.

Các vấn đề vướng mắc, bất cập này gồm: Bảng lương mới; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp; xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các đề án đổi mới, cải cách trong các ngành, lĩnh vực.

Vì vậy, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và ngày 21/6, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 83 thống nhất chủ trương để Chính phủ báo cáo Quốc hội triển khai thực hiện.

Nêu cụ thể, theo bà Trà, với khu vực công, Chính phủ báo cáo Quốc hội 4/6 nội dung của Nghị quyết số 27 “đã rõ, đủ điều kiện thực hiện” và đề nghị “giao Chính phủ triển khai”.

Đầu tiên là, hoàn thiện chế độ nâng lương.

Thứ hai, bổ sung chế độ tiền thưởng từ ngày 1/7/2024 (bằng 10% quỹ lương cơ bản) gắn với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc, tạo được động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Thứ ba, quy định và hướng dẫn rõ 5 nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, 5 nguồn kinh phí này gồm: Từ nguồn tăng thu và nguồn dư của địa phương đã bố trí cho cải cách tiền lương các năm trước chuyển sang; từ nguồn ngân sách Trung ương; từ một phần nguồn thu sự nghiệp; từ 10% tiết kiệm tăng thêm chi thường xuyên; từ nguồn do thực hiện tinh giản biên chế.

Thứ tư, là hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập. Với nội dung này, theo bà Trà, Chính phủ sẽ quy định và hướng dẫn thẩm quyền của người đứng đầu được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và được quyết định mức chi trả thu nhập gắn với nhiệm vụ được giao; mở rộng thí điểm tiền lương tăng thêm đối với các địa phương đã tự cân đối được ngân sách...

Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 1/7

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng báo cáo rõ 2/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công gồm: các bảng lương mới (bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương) và cơ cấu lại và sắp xếp thành 9 chế độ phụ cấp mới.

2 nội dung này, theo bà Trà, do phát sinh nhiều bất cập, nên cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện từng bước, thận trọng; đồng thời phải xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ nhiều quy định hiện hành liên quan đến mức lương cơ sở.

Trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, Chính phủ đề xuất, từ 1/7/2024, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

Cạnh đó, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang và của cán bộ, công chức, viên chức một số chuyên ngành mà trong quá trình thực hiện phát sinh bất hợp lý.

Chính phủ đề nghị thực hiện bảo lưu tiền lương và thu nhập đối với các cơ quan, đơn vị hiện đang được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này, thì mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1/7/2024 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6/2024 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7/2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Trợ cấp ưu đãi người có công có thể tăng 35,7%

Vấn đề nữa, Chính phủ kiến nghị tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói, với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Với trợ cấp ưu đãi người có công, Chính phủ đề xuất theo mức chuẩn trợ cấp từ 2,55 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng/tháng (tăng 35,7%).

Còn trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

“Chính phủ sẽ sớm báo cáo Ban Chấp hành Trung ương về việc mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và địa phương để chi cho việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, chính sách an sinh xã hội và tinh giản biên chế”, bà Trà nhấn mạnh.

Với khu vực doanh nghiệp, Chính phủ đề nghị thực hiện đầy đủ theo đúng Nghị quyết số 27 với 2 nội dung. Đó là, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động (tăng 6% từ ngày 1/7/2024). Đồng thời, quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp Nhà nước (áp dụng từ ngày 1/1/2025.

Hương Giang