Viện Trang Thiết bị và Công trình y tế: Nghiêm túc chấn chỉnh sai sót trong công tác quản lý

Cập nhật: 27/12/2016 10:22

(Thanh tra) - Chánh Thanh tra Bộ y tế Đặng Văn Chính vừa ban hành Kết luận số 211 thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính và phòng, chống tham nhũng tại Viện Trang Thiết bị và Công trình y tế (TTB&CTYT).

Kết quả thanh tra việc triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đây cho thấy, tại thời điểm thanh tra, Viện chưa thực hiện đúng các quy định về mẫu bản kê khai tài sản thu nhập. Cụ thể, người kê khai không ký vào từng trang của bản Kê khai theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

Tại Trung tâm Kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế trực thuộc Viện TTB&CTYT, một số thiết bị kiểm chuẩn của Viện dùng để làm phương tiện, dụng cụ kiểm định chất lượng các thiết bị y tế chưa đúng quy định (không có tem kiểm định của Tổng cục Đo lường, Bộ Khoa học và Công nghệ).

Kết luận thanh tra cũng cho thấy, tại thời điểm thanh tra, việc tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trung tâm Kiểm định chưa phải là ngạch công chức, chưa được bổ nhiệm ngạch công chức chuyên ngành kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định.

Tại Trung tâm Sản xuất và Bảo hành, bảo trì trang thiết bị y tế chưa thực hiện việc trả lương qua tài khoản và chưa thực hiện theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo ngạch bậc. Đơn vị này cũng chưa lập sổ mua hàng, bán hàng theo quy định.

Kết quả thanh tra việc quản lý và sử dụng các khoản kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, các khoản thu, chi hoạt động của Viện TTTB&CTYT cũng chỉ rõ, giai đoạn 2011 - 2015, đơn vị chưa quản lý tài chính tập trung theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập. Viện giao các đơn vị trực thuộc tự khai thác nguồn thu, doanh thu nộp qua tài khoản của Viện.

Bên cạnh đó, Viện chưa kiểm soát các nội dung chi (do các đơn vị của Viện tự quyết định chi), các đơn vị tự chi và gửi chứng từ về Viện tổng hợp.

Ngoài ra, Viện TTB&CTYT không có quy định giao khoán cho các đơn vị tự tìm việc, tự thu chi, chỉ trích nộp cho Viện tiền điện nước, tiền quản lý chung theo tỷ lệ. Không hạch toán tập trung nguồn thu - các khoản chi dẫn đến việc xác định kết quả hoạt động tài chính trong năm chưa chính xác (trích quỹ, xác định nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, xác định nguồn thu, thu nhập tăng thêm).

 Về Quy chế Chi tiêu nội bộ, Viện chưa quy định mức trả thu nhập tăng thêm, mức trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi, mức trích Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp.

Bên cạnh đó, Viện chưa mở đầy đủ sổ kế toán theo quy định của đơn vị hành chính sự nghiệp. Không có sổ theo dõi chi tiết theo từng nguồn thu, thậm chí một số đã mở nhưng không có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị, không đóng dấu đơn vị.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Viện TTB&CTYT nghiêm túc chấn chỉnh những sai sót trong công tác quản lý tài chính đã được chỉ ra trong quá trình thanh tra. Thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan đến việc thu lệ phí cấp giấy thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Thực hiện việc trả lương qua tài khoản. Đồng thời, củng cố đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra chất lượng thiết bị y tế. Phương tiện, dụng cụ, máy móc để kiểm tra chất lượng thiết bị y tế phải được kiểm định định kỳ và đầy đủ theo quy định.

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica