Cẩm Giàng (Hải Dương): Chưa xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm

Cập nhật: 16/05/2017 07:25

(Thanh tra)- Đây là một trong những nội dung được Thanh tra tỉnh Hải Dương chỉ ra qua công tác thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng năm 2014 và 2015.

Cẩm Giàng (Hải Dương): Chưa xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm
Trụ sở làm việc của UBND huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Trọng Tài

Năm 2014, 2015, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng đã thực hiện tương đối tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Tuy nhiên, việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, PCTN còn chưa thường xuyên; chưa lựa chọn nội dung, hình thức và đối tượng tuyên truyền nên hiệu quả đạt được chưa cao.

Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch thanh tra còn có nội dung chưa bám sát với tình hình thực tế của địa phương nhất là tình hình đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai; chưa xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc.

UBND huyện chưa có văn bản báo cáo Thanh tra tỉnh để thống nhất về nội dung, đối tượng thanh tra trước khi phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra; các kết luận thanh tra không gửi về Thanh tra tỉnh theo quy định tại khoản 1, Điều 50, Luật Thanh tra năm 2010.

Quy trình tiến hành một số cuộc thanh tra còn chưa đảm bảo quy định như: Kết luận thanh tra kiến nghị chưa cụ thể; chưa đảm bảo thời gian thanh tra; không lập văn bản kết quả giám sát hoạt động đoàn thanh tra đối với các cuộc thanh tra do Chánh Thanh tra trực tiếp giám sát; thành viên đoàn thanh tra không lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao...

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng chỉ rõ, Ban Tiếp công dân ghi chép các kiến nghị, phản ánh chưa rõ ràng, đầy đủ; không dùng phiếu hướng dẫn công dân chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết; việc phân loại, xử lý đơn của công dân vẫn còn nhầm lẫn giữa đơn KN, đơn đề nghị với đơn TC.

UBND các xã được kiểm tra chưa bố trí phòng tiếp dân riêng; chưa chấp hành chế độ báo cáo về công tác tiếp dân, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn KN, TC theo quy định; còn có xã chưa mở sổ theo dõi đơn của công dân, ghi chép nội dung một số đơn còn chưa rõ ràng.

Không những thế, trình tự giải quyết TC còn có đơn không đảm bảo quy định như: Không cử cán bộ giám sát đoàn xác minh đơn TC, không ghi nhật ký đoàn xác minh, tổ xác minh không lập báo cáo kết quả xác minh; có vụ việc thời gian xác minh, giải quyết đơn TC kéo dài...

Thanh tra tỉnh Hải Dương kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC, Luật PCTN và Luật Thanh tra.

Đồng thời, tổ chức họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã nêu.

Trọng Tài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica