Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng, Người phát ngôn của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp theo quy định pháp luật. Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị, địa phương, người có trách nhiệm xem xét việc cung cấp thông tin, bảo đảm quyền được thông tin từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên; đồng thời bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích được cấp phép.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, người có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình nếu để xảy ra việc không cung cấp thông tin kịp thời thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung, cập nhật kịp thời và công khai thông tin danh sách Người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn (gồm họ tên, chức vụ, số điện thoại, email) theo quy định.

Trước đó, trong cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (ngày 20/5), đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn đã có phản ánh về việc một số cơ quan, ban, ngành, địa phương tại Bạc Liêu chậm trễ, thiếu phối hợp trong cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí; làm cho thông tin đến bạn đọc và các thông tin được dư luận quan tâm chưa được phản ánh kịp thời, chưa chính xác và hiệu quả.

Tại cuộc họp trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhận định, các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú, hoạt động trên địa bàn có nhiều bài viết tuyên truyền, phản ánh khá toàn diện về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng... ở địa phương. Đồng thời các cơ quan báo chí cũng phản ảnh khá đậm nét những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành của các cấp chính quyền để kịp thời chấn chỉnh... ; từ đó góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nỗ lực phấn đấu, lao động, sản xuất, hoàn thành tốt chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của những tháng đầu năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin. Đồng thời, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành nhằm góp phần xây dựng Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Chanh Đa