Tích cực đổi mới phương thức thực hiện

Sau Đại hội, Đảng bộ huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã khẩn trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 - 2025; Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề, 6 chỉ thị, 10 thông tư, 84 kế hoạch và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có sự phân công rõ nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, các nhiệm vụ công tác trọng tâm đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận dân chủ và thống nhất trên nguyên tắc tập trung, dân chủ.

Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động, quyết liệt, bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời có những định hướng, giải pháp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo...

Đánh giá kết quả thực hiện chủ đề hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện cho thấy đến nay sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có tiến bộ. Chế độ, chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 6/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của cấp ủy đảng và hệ thống chính trị.

Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới; nhất là quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, quy chế làm việc của UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, đã cụ thể hóa, xây dựng và ban hành nhiều văn bản liên quan công tác kiểm tra, giám sát.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có chuyển biến tích cực, do đó số lượng đơn thư giảm dần theo từng năm, cơ bản các vụ việc được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Chỉ đạo cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra đối với 182 lượt tổ chức đảng (trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra đối với 19 lượt tổ chức đảng); giám sát đối với 143 lượt tổ chức đảng (trong đó Ban Thường vụ Huyện uỷ giám sát đối với 11 tổ chức cơ sở đảng). Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 3 đảng viên.

Chỉ đạo UBKT Huyện ủy giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và liên quan đến đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 45 đảng viên. Quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định, đảm bảo tính nghiêm minh, kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến, đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện việc kê khai tài sản đối với các đối tượng theo quy định. Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo 3 cơ quan làm án phối hợp chặt chẽ hoàn thành việc điều tra, xét xử được dư luận quan tâm, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Huyện uỷ Lý Nhân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và huy động tối đa các nguồn lực. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở đảm bảo hài hòa giữa kinh tế với xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 82,6 triệu đồng/người; thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 13,5% đạt 379,38 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3,6%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 16,66%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 10,3%/năm; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân đạt 5.144,71 tỷ đồng/năm…

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%/năm; bồi dưỡng, kết nạp 115 đảng viên/năm (vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra là 100 đảng viên/năm).

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Nắm chắc tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm, các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Thân Giang