Theo Thanh tra Chính phủ, trong 10 năm qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã liên tục triển khai các hoạt động, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị tại Kết luận 2944/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Sau khi Kết luận thanh tra số 2944 được ban hành, UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 6422 ngày 19/10/2010 gửi Thủ tướng Chính phủ giải trình một số nội dung liên quan, do có một số vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện kết luận.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 3515 ngày 5/7/2011 giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện Đức Trọng tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị thu hồi đất tại khu vực lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, đồng thời tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Ngày 30/9/2011, UBND tỉnh có Văn bản số 5293 thống nhất nội dung Báo cáo số 192 ngày 16/9/2011 của Thanh tra tỉnh về kết quả kiểm tra, rà soát lại việc bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị thu hồi đất tại khu vực lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo việc thực hiện của các cơ quan, sở, ngành và UBND huyện Đức Trọng; tổ chức nhiều buổi làm việc, nhiều lần báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung có liên quan, đặc biệt là trong việc xử lý các cán bộ có vi phạm và việc xem xét để có chủ trương, chính sách giải quyết khiếu nại của các hộ dân về việc hỗ trợ, đền bù về quyền lợi sử dụng đất cho các hộ dân bị thu hồi ở khu vực lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Đến nay, cơ bản các kiến nghị tại Kết luận 2944/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ đều đã được UBND tỉnh chỉ đạo, các cơ quan, sở, ngành, UBND huyện Đức Trọng thực hiện, trong đó một số kiến nghị đã hoàn thành, nhất là các kiến nghị về xử lý tài chính, xử lý cán bộ có sai phạm, giải quyết khiếu nại của công dân.

“Một số kiến nghị hiện vẫn đang trong quá trình thực hiện, còn một số vấn đề tồn tại đang phải tiếp tục xem xét tháo gỡ, nhất là các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra, rà soát lại việc bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị ảnh hưởng tại lô 90”, văn bản của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Thanh tra Chính phủ nhận thấy, UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện Kết luận 2944/KL-TTCP còn chậm, do vậy, một số hộ dân lô 90 tiếp tục có khiếu kiện, việc thực hiện một số nội dung của kết luận liên quan đến công tác xử lý cán bộ có vi phạm chưa kịp thời gây bức xúc trong dư luận quần chúng.

Việc kiểm tra, rà soát, xem xét để giải quyết khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị ảnh hưởng quyền lợi sử dụng đất tại lô 90 chưa dứt điểm, một số hộ dân còn chưa đồng tình với kết quả giải quyết của UBND huyện, UBND tỉnh. Hiện 31 hộ dân tiếp tục đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh và kéo ra Trung ương để khiếu nại.

Mặt khác, vấn đề khiếu nại của công dân có nguyên nhân sâu xa từ việc do UBND huyện Đức Trọng chưa thực hiện đúng nội dung quyết định của UBND tỉnh tại Quyết định số 347 ngày 17/3/1993. Cụ thể, UBND huyện Đức Trọng được giao đất tại lô 90 nhưng không quản lý được, không thực hiện được việc giao đất cho các hộ dân. UBND huyện Đức Trọng chưa thực hiện được Quyết định 347/QĐ-UBND ngày 17/3/1993 của UBND tỉnh... Do đó, những nội dung này cần được kiểm tra, rà soát thêm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, để việc thực hiện kết luận đạt kết quả, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện Đức Trọng tiếp tục rà soát, xem xét về nguồn gốc đất và quá trình quản lý, sử dụng của các hộ dân đã sử dụng đất tại khu vực lô 90 đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất 2004 để giải quyết khiếu nại của các hộ có đơn trong việc bồi thường, hỗ trợ về quyền lợi sử dụng đất của các hộ theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan, rút kinh nghiệm trong xử lý cán bộ có vi phạm trong việc bố trí sử dụng đất tại lô 90 nói trên phải kịp thời, nghiêm minh, tạo dư luận tốt trong quần chúng nhân dân.

Trước đó, ngày 14/7/2020, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 468 để kiểm tra việc thực hiện Kết luận 2944/KL-TTCP  tại tỉnh Lâm Đồng.

Bảo Anh