Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, có Văn bản số 3844/BC-TTCP ngày 24/12/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, chỉ đạo tại Văn bản số 2179/VPCP-V.I ngày 31/3/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 4/10/2018, Thanh tra Chính phủ tiếp tục có Văn bản số 1686/TTCP-GSTĐXLSTT gửi Văn phòng Chính phủ cập nhật kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, theo đó, còn một số nội dung kiến nghị chưa hoàn thành.

Theo báo cáo, UBND tỉnh có các Văn bản số 4433 ngày 30/11/2017 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; số 443 ngày 7/3/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường đã cùng với Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và đã có Báo cáo số 494 ngày 13/12/2018.

Đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, từ năm 2009 đến năm 2015, trước khi có Kết luận thanh tra và trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra, UBND tỉnh đã có các quyết định phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 đến 2020. Sau khi có kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 1011, số 31 cùng ngày 7/11/2017 bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 12/1/2010 về việc khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Tăng cường quản lý Nhà nước để rừng không bị tàn phá

Đối với công tác quản lý đất đai, căn cứ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2016) tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 4/5/2013 của Chính phủ, UBND tỉnh đã tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. UBND tỉnh báo cáo đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho 17/17 huyện, thị xã, thành phố. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu 61 Quyết định cho 19 doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn tỉnh để trồng cao su, với tổng diện tích 34.082,83ha; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, doanh nghiệp trong rà soát diện tích trồng cao su để giao về địa phương quản lý.

Về chỉ đạo rà soát kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn, Chi cục Kiểm lâm và các hạt kiếm lâm trong việc buông lỏng công tác quản lý gỗ tận thu; trách nhiệm đối với tập thế, cá nhân liên quan đến số tiền đấu gia gỗ còn nợ đến nay chưa thu hổi được theo các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, theo báo cáo, các tổ chức, cá nhân có liên quan đã rà soát việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo sở và các phòng, ban, đơn vị có liên quan theo Kế hoạch số 99a-KH/TU ngày 1/11/2017 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Thông báo số 291-TB/UBKTTW và có Báo cáo số 430/BC-SNNPTNT ngày 14/11/2018. Tập thể lãnh đạo Sở Tài chính và một số phòng, ban có liên quan đã tố chức kiếm điểm liên quan đến việc nợ tiền đấu giá gỗ.

Đối với cá nhân, tổ chức kiểm điểm các Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua từng thời kỳ. Khiển trách ông Kpă Thuyên, nguyên Giám đốc Sở giai đoạn 2008-2014. Kiểm điểm trách nhiệm các ông: Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Giám đốc Sở (nghỉ hưu từ tháng 6/2010); ông Trương Phước Anh, Giám đốc Sở đương nhiệm; ông Nguyễn Nhĩ, ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở đương nhiệm. Tổ chức kiểm điểm và xử lý kỷ luật cách chức 2 người, cảnh cáo 3 người, khiển trách 7 người là viên chức, lãnh đạo các BQL rừng phòng hộ, các Hạt Kiểm lâm.

Đối với việc tính toán, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền Công ty Cổ phần phát triển nhà VK.Land còn nợ (kể cả tiền chậm nộp theo quy định); theo báo cáo, đến thời điểm 31/5/2019, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã tính toán sổ tiền còn lại Công ty Cổ phần Phát triển nhà VK.Land phải nộp là 14,9 tỷ đồng.

Đến nay, doanh nghiệp chưa thực hiện do có khó khăn, vướng mắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). UBND tỉnh Gia Lai mới tổ chức bồi thường, GPMB được 36,086ha, còn khoảng 3,8 ha nằm xen kẽ trong Dự án chưa thực hiện để thu hồi, bàn giao cho doanh nghiệp.

Cũng theo báo cáo, năm 2019, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định điều chỉnh quy hoạch số 437/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 theo đó, tách 2,6 ha trong tổng số 3,8 ha nói trên ra khỏi dự án. Tuy nhiên đến nay, diện tích khoảng 1,2 ha xen kẽ trong dự án UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa thực hiện chưa bồi thường, GPMB nên Công ty Cổ phần Phát triển nhà VK.Land chưa tiếp tục thực hiện dự án và quyết toán nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước.

Đối với việc theo dõi, xử lý số nợ 5,3 tỷ đồng theo quy định, theo báo cáo, đến ngày 27/4/2020, số còn lại là 4,8 tỷ đồng. Đây là số tiền mà các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có khó khăn về tài chính, giải thể, phá sản, bỏ trốn, mất tích nên chưa thể thu hồi.

leftcenterrightdel
 Cần sớm chấm dứt tình trạng khai khác khoáng sản tràn lan

Về tiếp tục chỉ đạo theo dõi, thu hồi sổ nợ còn lại trong tổng số hơn 8 tỷ đồng tiền đẩu giá gỗ các doanh nghiệp còn nợ từ năm 2008 đến nay về ngân sách Nhà nước: Theo báo cáo, các Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL) đã khởi kiện các công ty đấu giá gỗ ra Tòa án và số tiền các công ty phải trả cho các BQL được xác định tại các Quyết định của Tòa án là là 6,8 tỷ đồng. Đến nay đã thu hồi được 19,3 triệu đồng, số còn lại chưa thu được.

Ngày 10/8/2018, Cục thi hành án Dân sự tỉnh Gia Lai có Văn bản số 1051/BC-CTHADS báo cáo việc thi hành các bản án đế thu hồi số tiền nợ theo Kết luận thanh tra. Theo báo cáo này, qua nhiều năm thực hiện, kết quả thi hành án không đạt được do người thi hành án không có điều kiện thi hành án. UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Cục thi hành án Dân sự tỉnh Gia Lai, Kon Tum tổ chức thực hiện yêu cầu thi hành án.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai: Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thi hành án để theo dõi, thu hồi số nợ còn lại trong tổng số trên 8 tỷ đồng tiền đấu giá gỗ các doanh nghiệp còn nợ. UBND tỉnh có trách nhiệm xử lý dứt điểm số tiền trên theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Gia Lai tiếp tục theo dõi, đôn đốc và thu hồi số tiền sử dụng đất, thuê đất các tổ chức cá nhân còn nợ theo Kết luận thanh tra và các quy định của pháp luật về Thuế. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần trao đổi, xin ý kiến cơ quan chuyên môn cấp trên (Bộ Tài chính, Tống cục Thuế) để giải quyết, tháo gỡ.

Chỉ đạo và thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích còn lại của Dự án án Khu đô thị cầu sắt và xử lý các vấn đề có liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chi tiết, giao đất, xác định lại giá đất theo các quy định của pháp luật hiện hành làm căn cứ tính toán, cân đối với Chủ đầu tư; giải quyết các tồn tại, vướng mắc được nêu. Khẩn trương thu hồi về Ngân sách nhà nước số tiền mà Công ty Cổ phần Phát triển nhà VK.Land còn nợ.

Thân Giang