Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra

Báo cáo cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, tổng hợp và thực hiện rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các cuộc thanh tra kinh tế xã hội.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành 2 quyết định để thực hiện rà soát, nghiên cứu và đề xuất xem xét các sai phạm trong kết luận các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Kết quả, đã rà soát thực hiện được 30/30 kết luận thanh tra của các cấp chuyển về.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15-CT/TU ngày 31/8/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 25/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế, xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Thanh tra tỉnh rà soát, kiên quyết loại bỏ chồng chéo trong hoạt động thanh tra, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với các doanh nghiệp và điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh…

Tỉnh ủy Sơn La cũng chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thành phố và sở, ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác thanh tra; chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; kiểm soát phân công theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được giao trực tiếp cho cơ quan chủ trì, thực hiện cuộc thanh tra, có sự phối hợp của các cấp, các ngành có liên quan đến việc tổ chức thực hiện nhằm thường xuyên nắm bắt thông tin, nhắc nhở, đưa ra các biện pháp thúc đẩy việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm toán của đối tượng thanh tra, kiểm toán; cơ quan quản lý đối tượng thanh tra, các tổ chức, cá nhân có liên quan; phát hiện, xử lý hành vi không thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý; đảm bảo các tổ chức và cá nhân có luên quan phải thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra và công tác quản lý Nhà nước về thanh tra và kiểm toán.

Ban Thường vụ Tỉnh ùy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh tra; trọng tâm là việc thực hiện hiệu quả Kết luận số 554-KL/TU ngày 30/1/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra và điều tra; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.

Công tác xử lý sau thanh tra được Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra thường xuyên quan tâm. Các cơ quan thanh tra đã hướng dẫn, đôn đốc các đối tượng thanh tra triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo qui định.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Sơn La (ảnh tư liệu internet)

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh giao Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát, kiểm tra hoạt động của các đoàn thanh tra. Các kết luận thanh tra đã được tổ chức triển khai thực hiện, cơ bản các sai phạm về kinh tế đã được khắc phục, tiền và tài sản đã được thu hồi về cho Nhà nước hoặc trả lại cho tổ chức, cá nhân; các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm đã được kiểm điểm rút kinh nghiệm hoặc xem xét, xử lý kỷ luật theo qui định của pháp luật và các qui định của Đảng, Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, phục vụ tốt cho việc phòng ngừa sai phạm.

27 đơn vị có báo cáo xử lý sau thanh tra

Để kịp thời chỉ đạo khắc phục Kết luận thanh tra số 1035/KL-TTCP ngày 30/6/2021 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 171/KTNN-TH ngày 30/6/2021 của Kiểm toán Nhà nước, ngày 25/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, giao 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ Công tác với nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận của Thanh tra Chính phủ và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các qui định pháp luật về công tác thanh tra, kiểm toán; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai; tổ chức kiếm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có thiếu sót, sai phạm để có hình thức xử lý phù hợp theo đúng qui định của pháp luật đã nêu trong kết luận thanh tra, kiểm toán.

Kết quả cụ thể, từ 16/12/2020 đến 9/12/2021, tổng số các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội của các cấp đã kết luận là 147 cuộc; phát hiện sai phạm gần 20 tỷ đồng, 3,57ha đất với 264 tập thể, 846 cá nhân có vi phạm. Các đoàn thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 7,34 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác trên 12,3 tỷ đồng.

Đến nay, các cơ quan trên địa bàn đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 5,4 tỷ đồng, xử lý về hành chính đối với 259 tập thể, 814 cá nhân trong đó có 2 tập thể kỷ luật về chính quyền, 4 cá nhân bị kỷ luật; số còn lại là kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ, tổng số cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan là 27 đơn vị gồm 9 huyện, thành phố, 18 sở, ban, ngành và các đơn vị khác. Đến nay, 27 đơn vị đã có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra. Kết quả, cơ quan Thanh tra Chính phủ yêu cầu giảm trừ dự toán với số tiền trên 7,4 tỷ đồng tại 2 dự án đến nay đã giảm trừ được 154 triệu đồng.

Về công tác quản lý Nhà nước, việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, có 22 nội dung tồn tại, hạn chế có liên quan đến 2 cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức thực hiện. Đến nay, cả 22 nội dung đã được chấn chỉnh, khắc phục.

Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, có 9 nội dung tồn tại, hạn chế liên quan đến 16 đơn vị, địa phương phải chấn chỉnh, khắc phục. Kết quả đã khắc phục được cả 9 nội dung.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng kiểm tra trực tiếp, có 14 nội dung tồn tại, khuyết điểm liên quan đến 8 đơn vị phải thực hiện chấn chỉnh khắc phục thì đã thực hiện được 5 nội dung, còn 9 nội dung đang tổ chức thực hiện.

Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh, có 2 nội dung phải thực hiện liên quan đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến nay còn 1 nội dung đang phổi hợp với các cấp, các ngành để tổ chức triển khai, thực hiện.

Tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 39 tổ chức và 94 cá nhân có liên quan được nêu trong kết luận thanh tra.

Giang Thân