Dự hội nghị ông Phạm Hùng, Phó Cục trưởng cục I, Thanh tra Chính phủ; ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo thanh tra 7 tỉnh Cụm Thi đua số IV.

Năm 2024, Thanh tra tỉnh Lào Cai là đơn vị Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Sơn La là Cụm phó.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh điểm lại một số kết quả nổi bật thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua đã đạt được qua thực hiện phong trào thi đua năm 2023, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

Ông Nguyễn Thành Sinh đề nghị Thanh tra các tỉnh trong Cụm nắm vững chủ đề thi đua của Thanh tra Chính phủ trong năm 2024 là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác của ngành Thanh tra” để có giải pháp, kế hoạch triển khai hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch phát động thi đua năm 2024 và nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Qua phiên thảo luận do Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Hoà điều hành, các đại biểu tham dự hội đã nghị nhất trí, thống nhất cao với kế hoạch và nội dung giao ước thi đua.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TK 

Ký giao ước thi đua tập trung vào 9 nội dung

Năm 2024, Cụm Thi đua số IV đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2024 với 9 nội dung.

Theo đó, sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 và Nghị định 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan năm 2024.

Thi đua phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành, hoàn thành các cuộc thanh tra chuyên đề, thanh tra đột xuất được giao với chất lượng và hiệu quả cao. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đoàn thanh tra; phấn đấu đôn đốc thu hồi về tiền và tài sản đạt tỷ lệ trên 80% số phải thu hồi trong năm…

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Hùng, Phó Cục trưởng cục I, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TK

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, như: Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ… 

Tham mưu giúp Chủ tịch UBND các tỉnh tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; tập trung đôn đốc, tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. 

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, như: Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 03/01/2014, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị nên tăng tỷ lệ phấn đấu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật từ 85% lên 100%. Ảnh: TK

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và người hoạt động thanh tra, kiểm toán; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 củ Bộ Chính trị; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo đề án vị trí việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025, không ngừng đổi mới việc tổ chức triển khai phong trào thi đua chuyên đề theo hướng đơn giản, hiệu quả với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. 

Thực hiện tốt công tác xây dựng ngành, các hoạt động xã hội, từ thiện theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và của cấp ủy chính quyền địa phương.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh chủ trì hội nghị. Ảnh: TK

Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Thanh tra các tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin một số thành quả nổi bật về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng…  tỉnh Sơn La đạt được trong năm 2023, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thanh tra tỉnh Sơn La trong thành tích chung của toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đánh giá cao kế hoạch triển khai phong trào thi đua của Cụm Thi đua số IV đã thể hiện đầy đủ nội dung và đề nghị thanh tra các tỉnh sớm đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đề nghị nên tăng tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật từ 85% lên 100%.

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Hùng, Phó Cục trưởng cục I, Thanh tra Chính Phủ cho biết, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm gần đây nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội; do vậy yêu cầu về nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của ngành Thanh tra ngày càng cao.

Ông Phạm Hùng cũng gợi mở tại hội nghị việc trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua như: Trong việc áp dụng một số quy định của pháp luật nhưng còn một số bất cập, việc thực hiện còn một số khó khăn như Nghị định 03/2024/NĐ-CP về thanh tra chuyên ngành có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024; công tác kiểm tra, xác minh, việc kê khai tài sản, thu nhập; những kinh nghiệm hay trong công tác thanh tra các chuyên đề diện rộng Thanh tra Chính phủ đang triển khai; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, nhất là liên quan đến đất đai nông, lâm trường, đất rừng; kinh nghiệm xây dựng kế hoạch thanh tra; phương pháp, cách thức tiến hành cuộc thanh tra…

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Hoà điều hành phiên thảo luận. Ảnh: TK 

Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai thay mặt thanh tra các tỉnh trong Cụm cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đóng góp của các đại biểu.

Ông Nguyễn Thành Sinh cũng đề nghị thanh tra các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ và tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu năm… để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo thanh tra 7 tỉnh đã ký kết giao ước thi đua theo nội dung đã thống nhất.

Trần Kiên