Trong thời kỳ thanh tra, Sở Công Thương đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 6 quyết định công bố danh mục TTHC đều trễ thời hạn theo quy định. Tuy nhiên, do tỉnh chưa ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tham mưu công bố danh mục TTHC, nên không có cơ sở xác định trách nhiệm của Sở Công Thương.

Kể từ ngày 18/4/2023, thời hạn tham mưu công bố danh mục TTHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là “chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày TTHC được bộ, ngành Trung ương cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia”. Do đó, 2/6 quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh do Sở Công Thương tham mưu ban hành trễ hạn trong khoảng thời gian từ ngày 18/4/2023 đến ngày 30/11/2023 có trách nhiệm của Sở Công Thương. 

Đồng thời, Sở Công Thương đã ban hành 8 quyết định phê duyệt quy trình điện tử để thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết không đảm bảo thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo quy định.

Nội dung công bố của một số lĩnh vực trên trang thủ tục hành chính của tỉnh chưa đúng. Cụ thể: Chưa công khai căn cứ pháp lý của TTHC, thành phần hồ sơ không nêu cụ thể là bản sao hay bản chính, nhiều thành phần hồ sơ yêu cầu 2 bản chính, chưa có sự thống nhất về thời gian thực hiện giữa nội dung cập nhật trên trang TTHC với quy định của pháp luật. 

Trong thời kỳ thanh tra, Sở Công Thương chưa thực hiện được việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC do Sở Thông tin và Truyền thông chưa triển khai.

Một số hồ sơ các thủ tục chưa thực hiện quét (scan), cập nhật chưa đầy đủ, không đúng vị trí các thành phần hồ sơ; chưa cập nhật hoặc cập nhật kết quả giải quyết chưa đúng vị trí là không đúng quy định; cập nhật quá trình xử lý, giải quyết hồ sơ của một số thủ tục không đảm bảo thời hạn của từng bước theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử do Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Công Thương ban hành. 

Các trường hợp phải thẩm tra, xác minh hồ sơ chưa được Sở Công Thương cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC; không cập nhật việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan lên hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định.

Nhiều hồ sơ thực hiện việc cập nhật chưa đầy đủ nội dung, tiến độ thông tin xử lý, thông tin chuyển xử lý đối với hồ sơ thực hiện theo quy trình liên thông giữa các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp. Hầu hết hồ sơ TTHC cập nhật quá trình xử lý, xác nhận kết quả hoàn thành vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC không đúng với ngày hoàn thành thực tế.

Đối với kiểm tra việc thực hiện TTHC, trong quá trình giải quyết hồ sơ còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót. Trong đó, lĩnh vực thương mại quốc tế trong hồ sơ giấy lưu tại đơn vị, thành phần hồ sơ yêu cầu nộp bản chính nhưng lại lưu bản sao; thành phần lưu dư, thiếu so với yêu cầu.

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, hồ sơ giấy lưu không đầy đủ thành phần hồ sơ; cập nhật, lưu trữ hồ sơ không đúng hình thức tiếp nhận; lưu một số bản chính một số tài liệu không đúng quy định.

Trong lĩnh vực kinh doanh khí, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bản LPG, không thực hiện việc đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định. Một số hồ sơ đầu vào có thành phần dư so với thành phần hồ sơ đã công bố trên trang thủ tục hành chính. 

Đối với lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu), cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thời hạn 1 năm là không đúng theo quy định.

Qua kiểm tra thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương và thủ tục cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương cho thấy, có tình trạng một tổ chức, cá nhân phải thực hiện nhiều lần (2 lần trở lên) để giải quyết 1 thủ tục hành chính là không đúng theo trình tự.

Ngoài ra, căn cứ pháp lý cập nhật trên trang TTHC không đúng với giấy tiếp nhận hồ sơ; cập nhật trình xử lý, xác nhận kết quả hoàn thành vào hệ thống thông tin không đúng với ngày hoàn thành thực tế; tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực mà không ban hành quyết định ủy quyền là không đúng mẫu của Bộ Công Thương về quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực…

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Công Thương nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế, thiếu sót.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý theo quy định đối với Phó Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, lãnh đạo các phòng được thanh tra, chỉ đạo các trưởng phòng tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý theo quy định đối với các cá nhân về những tồn tại, hạn chế, thiếu sót. 

Thu Huyền