Báo cáo cho thấy, 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra.

Công tác xây dựng, triển khai thực hiện các cuộc thanh tra được chỉ đạo, định hướng thực hiện bài bản, nền nếp, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, các vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm thanh tra “có trọng tâm, trọng điểm”, không trùng lắp, chồng chéo với công tác kiểm tra, giám sát; phương pháp tiến hành thanh tra được đổi mới theo hướng tích cực, bài bản.

Việc thông tin, tuyên truyền về công tác thanh tra có nhiều đổi mới về phương thức; chất lượng thanh tra, kết luận thanh tra được nâng lên; các cơ quan có chức năng thanh tra đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Thu hồi triệt để tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt hoặc do vi phạm đã được phát hiện và kịp thời chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cho cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền; đặc biệt, đã chủ động xây dựng, rà soát, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau thanh tra của các cấp, các ngành.

Kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục những hạn chế bất cập, kẽ hở của cơ chế, chính sách, pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách và tham mưu làm công tác thanh tra tiếp tục được quan tâm bổ sung, kiện toàn theo quy định.

Qua đó, đã góp phần quan trọng phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tỉnh ủy Yên Bái cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc phê duyệt, triển khai kế hoạch thanh tra hàng năm tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra.

Việc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của các cấp, các ngành trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa thực sự quyết liệt.

Một số công chức được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra chưa chủ động tham mưu, đề xuất kiến nghị các giải pháp trong thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra.

Công tác xây dựng lực lượng công chức làm công tác thanh tra, nhất là thanh tra cấp huyện có lúc, có thời điểm còn chưa thật sự được bảo đảm về số lượng và chất lượng; việc phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để chuyển cơ quan điều tra còn ít hoặc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm...

Nguyên nhân tồn tại, hạn chế được xác định là do một số cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến chất lượng các cuộc thanh tra; chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm; một số công chức, thanh tra viên của thanh tra cấp huyện mới được điều động, luân chuyển nên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn...

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, thời gian tới, Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc, bài bản các chủ trương, định hướng, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác thanh tra, xử lý, giải quyết KN,TC cho cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm chế độ công khai, minh bạch; tiếp công dân, đối thoại với công dân; tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề Nhân dân phản ánh, kiến nghị, KN,TC, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra bảo đảm chặt chẽ, khách quan, chính xác, kịp thời và khả thi. 

Chỉ đạo xử lý, kiến nghị xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi để xảy ra các sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra theo quy định; xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư KN,TC của công dân liên quan đến kết luận về việc thanh tra.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, kết luận thanh tra không đúng quy định.

Nâng cao chất lượng thanh tra, kịp thời nhận diện, phát hiện, xử lý, chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định, nhất là các vụ việc về tham nhũng, tiêu cực.

Quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, kỹ năng nghiệp vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống…

Bùi Bình