UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành các quy định bảo đảm ATTP dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh, đoàn thanh tra liên ngành đã thực hiện thanh tra Ban Chỉ đạo (BCĐ) liên ngành ATTP tại 3 huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Quế Phong và thanh tra BCĐ cấp xã thuộc các huyện bao gồm: Thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn), thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên), thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong).

Kết quả thanh tra cho thấy, BCĐ các huyện cùng BCĐ cấp xã được thanh tra triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, BCĐ liên ngành ATTP các cấp được kiện toàn, bổ sung kịp thời; UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về ATTP trên địa bàn đầy đủ, kịp thời, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và BCĐ cấp tỉnh.

Công tác tuyên truyền, hoạt động truyền thông đã được quan tâm thực hiện; thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê để bảo đảm việc giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; các địa phương không để xảy ra các vụ ngộ độc tập thể lớn trên địa bàn quản lý trong năm 2021 và 2022; thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn…

Kết quả thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, nhìn chung các cơ sở thanh tra đã hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ; các cơ sở đã nắm được cơ bản các quy định của pháp luật về ATTP và nhận thức được các sai phạm mà đoàn đã chỉ ra, chấp hành việc xử lý của đoàn và có trách nhiệm hơn trong việc hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Đoàn thanh tra đã thanh tra 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, trong đó, có 22 cơ sở đạt tiêu chuẩn và 2 cơ sở vi phạm. Phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 2 cơ sở, chuyển hồ sơ đề nghị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền với tổng số tiền là 24 triệu đồng.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình thanh, kiểm tra và nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh ATTP, UBND tỉnh yêu cầu BCĐ liên ngành về ATTP tại cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, đẩy mạnh việc kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và quản lý ATTP cho các đối tượng theo đúng thẩm quyền.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất để phát hiện kịp thời các sai phạm trong quản lý ATTP; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý Nhà nước về ATTP của các phường, xã, thị trấn trên địa bàn quản lý; tiếp tục xây dựng các mô hình điểm về đảm bảo ATTP trên địa bàn…

Các sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương tiếp tục tham mưu, ban hành các văn bản, chính sách ban hành các văn bản, chính sách thực hiện công tác quản lý về ATTP; thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp huyện trong việc quản lý các cơ sở thuộc thẩm quyền theo phân công, phân cấp quản lý; căn cứ vào điều kiện thực tế, hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương sử dụng một số test nhanh giúp chủ động xác định độ ATTP trong quá trình kiểm tra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với nguồn gốc các nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chú trọng thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất thực phẩm...

Đối với các cơ sở thực phẩm, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Đặc biệt, đối với các cơ sở vi phạm đã bị đoàn thanh tra xử lý theo quy định của pháp luật cần khắc phục kịp thời những tồn tại mà đoàn đã nêu.

Đức Anh