Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Trà Vinh, 6 tháng đầu năm 2024, các ngành, các cấp tỉnh cơ bản thực hiện đúng tiến độ các đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2024. Qua thanh tra, kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi.

Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và đạt yêu cầu; thực hiện thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát, thống kê đội ngũ làm công tác thanh tra trên địa bàn. Từ đó, tạo điều kiện cho cán bộ được dự các lớp tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Đến nay, các cán bộ làm công tác thanh tra cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Trà Vinh thực hiện 46 cuộc thanh tra hành chính đối với 94 đơn vị, ban hành kết luận thanh tra 27 cuộc. Qua kết quả thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm là 6.440 triệu đồng. Trong đó, nội dung sai phạm chủ yếu về công tác quản lý thu, chi tài chính; thủ tục, trình tự đấu thầu; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Qua thanh tra kiến nghị thu hồi 6.414 (đã thu 4.809 triệu đồng, đạt 75%), kiến nghị khác 26 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 4 cá nhân; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 67 cá nhân, 1 tổ chức; kiểm điểm rút kinh nghiệm và rút kinh nghiệm 197 cá nhân, tổ chức. Ngoài ra, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quản lý điều hành thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện pháp luật về thanh tra.

Trong đó, lĩnh vực quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã triển khai 6 cuộc tại 6 đơn vị, ban hành kết luận thanh tra 3 cuộc. Qua thanh tra phát hiện tổng sai phạm 3.337,4 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 3.337,4 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 4 cá nhân; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 2 cá nhân; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 7 cá nhân.

Lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, đã triển khai 15 cuộc thanh tra, đã banh hành 5 kết luận thanh tra. Qua đó, phát hiện sai phạm với số tiền 3.102,6 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 3.076,6 triệu đồng, kiến nghị khác 26 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 58 cá nhân, 1 tổ chức; kiến nghiệm kiểm điểm rút kinh nghiệm và rút kinh nghiệm 114 tổ chức, cá nhân…

Riêng lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, Thanh tra tỉnh đã triển khai 1 cuộc thanh tra đột xuất tại 1 đơn vị. Hiện, đang trong quá trình dự thảo kết luận thanh tra.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Trà Vinh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 165 cuộc tại 227 tổ chức và 1.400 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 81 trường hợp có vi phạm (11 tổ chức, 70 cá nhân); ban hành 81 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 1.181,2 triệu đồng (đã thu 1.047,7 triệu đồng). Ngoài ra, đã triển khai 911 lượt tuần tra, kiểm ở lĩnh vực giao thông, công thương...

Chánh Thanh tra tỉnh Trần Văn Ba cho biết, từ nay tới cuối năm 2024, Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp cùng thanh tra các sở, thanh tra huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2025 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Đồng thời, tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra lại theo quy định các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có).

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, đối với các kết luận thanh tra còn tồn đọng, chưa thực hiện dứt điểm, UBND tỉnh tiếp tục rà soát thực hiện sau khi có văn trả lời của Thanh tra Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra; trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.

Thanh tra cấp sở sẽ triển khai thanh tra chuyên ngành các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước, trọng tâm là lĩnh vực giao thông vận tải, công thương, y tế.

Thu Huyền