Kiến nghị xử lý hành chính 128 cá nhân

Theo Thanh tra tỉnh Tiền Giang, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự định hướng, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, ngay từ đầu năm 2024, ngành Thanh tra tỉnh đã chủ động, linh hoạt trước diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện theo kế hoạch và thanh tra, kiểm tra đột xuất đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý của UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành; đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả; xử lý kịp thời các chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, nhất là đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã thực hiện 49 cuộc thanh tra hành chính, gồm 25 cuộc theo kế hoạch, 15 cuộc đột xuất và tiếp tục thực hiện 9 cuộc năm 2023 chuyển sang. Nội dung thanh tra chủ yếu là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, đất đai, thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu; trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

Ngoài ra, thực hiện Công văn số 8341/UBND-NC ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, toàn tỉnh đã triển khai 12 cuộc thanh tra. Trong đó, Thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện 1 cuộc; thanh tra các huyện, thành phố, thị xã thực hiện 11 cuộc.

Qua các cuộc thanh tra hành chính, tổng số tiền phát hiện có vi phạm là 18,43 tỷ đồng; kiến thu hồi nộp ngân sách 4,81 tỷ đồng, xử lý khác 13,62 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 128 cá nhân, trong đó kiến nghị có hình thức xử lý kỷ luật 3 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ 3 đối tượng, cùng nhiều kiến nghị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong công tác quản lý, điều hành.

Công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành 25/48 kết luận thanh tra, đã thu hồi 4,32/8,25 tỷ đồng, xử lý khác 25,36/30,96 tỷ đồng (đạt 81,91%), xử lý hành chính 4/5 tổ chức và 156/192 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ 7 đối tượng, tiếp tục theo dõi 1 vụ 15 đối tượng đã chuyển cơ quan điều tra năm 2023.

Thu hồi qua thanh tra chuyên ngành đạt 100%

Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tỷ lệ thu hồi đạt 100% và thu phạt vi phạm hành chính qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đạt 93,85%.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh thực hiện 1.342 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, gồm 6 cuộc năm 2023 chuyển sang và 1.336 cuộc triển khai trong kỳ. Qua kết luận thanh tra, báo cáo, thông báo kết quả kiểm tra 1.316 cuộc, phát hiện có 211 trường hợp vi phạm; tổng số tiền vi phạm là hơn 468 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi hơn 181 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 287 triệu đồng.

Các đơn vị đã ban hành là 194 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân, với số tiền xử phạt 1,79 tỷ đồng. Ngoài ra, xử phạt bằng hình thức khác 15 tổ chức và 25 cá nhân ở lĩnh vực y tế, giao thông vận tải; nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đúng quy định pháp luật nhiều trường hợp khác.

Đáng chú ý, kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế đã thu hồi về ngân sách Nhà nước và về đơn vị hơn 181 triệu đồng, đạt 100%; số tiền xử lý khác hơn 287 triệu đồng, đạt 100%. Số tiền xử lý vi phạm hành chính đã thu là 1,68/1,79 tỷ đồng, đạt 93,85%; có 15 tổ chức và 24 cá nhân đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức khác.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Tiền Giang cho biết, từ nay đến cuối năm 2024, các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ; thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc đột xuất theo chỉ đạo đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND cấp huyện.

Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý vi phạm nghiêm và đúng pháp luật; tiếp tục quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, chấn chỉnh quản lý các lĩnh vực được thanh tra, kiểm tra; kịp thời chuyển cơ quan điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật và khả thi; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động các đoàn thanh tra; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kịp thời thu hồi và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Cảnh Nhật