Sở Nội vụ thành lập đoàn thanh tra gồm 6 thành viên, do ông Võ Minh Nâng, Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn.

Đoàn có trách nhiệm thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy; quản lý số lượng người làm việc; xây dựng đề án vị trí việc làm; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó đối với Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2021 - 31/12/2022, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ này.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn và thành viên đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra; Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy định tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Để tiến hành thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Võ Minh Nâng đề nghị Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác thanh tra.

Báo cáo bằng văn bản việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy; quản lý số lượng người làm việc; xây dựng đề án vị trí việc làm; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó giai đoạn từ ngày 1/1/2021 - 31/12/2022.

Nhật Minh