Đối với Thanh tra tỉnh, năm 2024 sẽ tiến hành 5 cuộc thanh tra. Cụ thể, có 2 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, gồm: Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND huyện Trà Ôn đối với một số dự án, công trình trên địa bàn huyện, thời kỳ 2022 - 2023; thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý ngân sách đối với UBND huyện Bình Tân, thời kỳ 2022 - 2023.

Thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ công vụ: 1 cuộc (thanh tra trách nhiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại UBND huyện Tam Bình, năm 2023).

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng (2 cuộc), gồm: Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng và các quy định có liên quan về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, năm 2023; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định có liên quan về phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long, năm 2023.

Cùng với việc triển khai các cuộc thanh tra, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, thẩm định các kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh chủ động lực lượng thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh và phối hợp các đơn vị có liên quan tham gia thanh, kiểm tra khi có yêu cầu của cấp trên.

Tiên Phong