Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Thanh tra tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình nghiệp vụ. Tình trạng chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán giữa các cơ quan của tỉnh với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan của tỉnh cơ bản được hạn chế.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã thực hiện 41 cuộc thanh tra (số cuộc kỳ trước chuyển sang là 7), trong đó thanh tra theo kế hoạch là 36 cuộc và thanh tra đột xuất là 5 cuộc. Ban hành 16 kết luận.

Qua thanh tra phát hiện các đơn vị có vi phạm với tổng số tiền 1,654 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 822 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 832 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Phú Thọ cũng đã triển khai 3 cuộc thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ gồm: Thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên phạm vi tỉnh; thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; thanh tra việc giao đất, cho thuê đất không thông qua đầu giá quyền sử dụng đất.

Trong đó, đã hoàn thành và ban hành Báo cáo số 68/BC-TTr ngày 11/6/2024 kết quả thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Qua công tác thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, đơn giảm hóa thủ tục thành chính để kịp thời tham mưu đề xuất các cơ quan có thẩm quyền công bố, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra tiếp tục được tăng cường. Qua công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ việc vi phạm; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì cũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định mới về chức năng nhiệm vụ các cơ quan thanh tra, thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thanh tra... dẫn đến tình trạng một số cơ quan, đơn vị vẫn còn lúng túng, triển khai công tác thanh tra còn chậm, chưa đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra mới chỉ phát hiện được những hành vi vi phạm ở một số đơn vị cơ sở, hậu quả ở mức độ ít nghiêm trọng, chủ yếu là những sai phạm nhỏ lẻ trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đất đai, tài sản.

Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới: Ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng Kế hoạch thanh tra năm 2024; hoàn thành báo cáo kết quả triển khai thực hiện 2 cuộc thanh tra chuyên đề: Thanh tra việc giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Tổ chức, thực hiện tốt các quy định Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định 43/2023/NĐ/CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; quy định pháp luật về thanh tra chuyên ngành, tổ chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và các quy định khác có liên quan đến công tác thanh tra.

Đổi mới phương pháp tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng mỗi cuộc thanh tra, kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về tiêu cực, tham nhũng; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Chỉ đạo thực hiện thường xuyên, kiên quyết công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả xử lý sau thanh tra, nhất là việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra theo quy định.

Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có chất lượng, trình độ chuyên môn cao, có kỷ luật, kỷ cương theo tỉnh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, thực hiện chế độ, chính sách để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

Nam Dũng