Theo UBND tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh đã đã triển khai được 14 cuộc thanh tra và 16 cuộc kiểm tra về hoạt động công vụ. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo và thực hiện cơ bản tốt các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCCVC.

Đa số các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm đảm bảo quy trình và điều kiện tiêu chuẩn của chức danh bổ nhiệm, công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ thực hiện cơ bản; kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC được nâng cao.

Tuy nhiên, ở một vài nơi, vẫn còn tồn tại hạn chế khuyết điểm như: Còn trường hợp CBCCVC chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, việc thực hành văn hóa công vụ đôi khi chưa được duy trì thường xuyên, có trường hợp CBCCVC vi phạm giờ giấc làm việc (đi trễ, về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính, vắng mặt không lý do); công chức viên chức được bổ nhiệm còn thiếu điều kiện tiêu chuẩn, không có trong quy hoạch; nâng lương trước hạn chưa đúng quy định, quản lý hồ sơ CBCCVC chưa chặt chẽ.

Còn trường hợp tiếp nhận thí sinh dự tuyển không đủ điều kiện tiêu chuẩn, hội đồng không ban hành nội quy, quy chế xét tuyển; quy trình giải quyết thủ tục hành chính không đảm bảo, còn trường hợp công chức cập nhật vào sổ theo dõi tại bộ phận “Một cửa” thiếu về số lượng, công khai chưa đủ thủ tục hành chính vào tiếp nhận và giải quyết, chưa công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị…

UBND tỉnh Bến Tre cho biết, trên cơ sở định hướng nội dung thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Nội vụ, hàng năm UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ xây dựng ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả.

Các cuộc thanh tra, kiểm tra đều ban hành thông báo, kết luận thanh tra và được sự đồng thuận cao của đối tượng thanh tra, kiểm tra. Kết quả giám sát sau thanh tra cho thấy các địa phương, đơn vị đều khắc phục cơ bản tốt các hạn chế đã được chỉ ra.

Tuy nhiên, quy định về thanh tra công vụ chưa được rõ ràng cụ thể nên việc tổ chức thực hiện thanh tra công vụ chưa được toàn diện (chỉ thanh tra về tổ chức bộ máy, tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức), đôi lúc chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra kiểm tra. Lực lượng thanh tra, kiểm tra công vụ khá mỏng (chủ yếu tập trung ở đơn vị thanh tra của Sở Nội vụ) nên việc tăng cường số lượng các cuộc thanh tra, nâng cao nội dung chất lượng các cuộc thanh tra còn hạn chế…

UBND tỉnh Bến Tre kiến nghị, Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra công vụ (vì đến nay mới chỉ được quy định 2 điều tại Luật Cán bộ, công chức; chưa có nghị định và các văn bản khác quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành) để làm rõ nội dung, phạm vi, thẩm quyền khi triển khai thực hiện, cơ chế phối hợp trong hoạt động thanh tra công vụ cần được chú trọng để tránh chồng chéo, trùng lặp. 

Cùng với đó, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung thanh tra công vụ, nhất là công tác tổ chức cán bộ; đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định, hướng dẫn của Đảng, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, bỏ sót; cần sớm xây dựng chế tài xử lý cụ thể, nghiêm minh đối với từng hành vi vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm…

Chu Tuấn