Ban VSTBPN tỉnh tổ chức 4 đoàn kiểm tra tại huyện Nam Giang, huyện Quế Sơn, thành phố Hội An và Sở Y tế.

Mỗi đoàn sẽ do 1 đồng chí lãnh đạo Ban VSTBPN tỉnh làm trưởng đoàn, thành viên đoàn kiểm tra là đại diện của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể là thành viên Ban VSTBPN tỉnh. Thời gian kiểm tra cụ thể do các trưởng đoàn chủ động bố trí từ ngày 14/6/2024 đến 15/11/2024.

Mục đích của đoàn kiểm tra là nắm tình hình hoạt động VSTBPN ở một số sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương, đôn đốc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động VSTBPN và bình đẳng giới; phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và VSTBPN; cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết hoặc tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác này.

Nội dung kiểm tra tập trung ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động VSTBPN tại sở, ban, ngành, địa phương; công tác tham mưu triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác VSTBPN và bình đẳng giới, trong đó cần làm rõ việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc sở, ngành, cơ quan phụ trách; công tác phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động VSTBPN và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại đơn vị, địa phương; tình hình triển khai công tác cán bộ nữ của sở, ban, ngành và địa phương, cơ sở; kết quả triển khai các hoạt động thường xuyên của ban và thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025…

Phương pháp kiểm tra: Đoàn kiểm tra nghe báo cáo của đơn vị được kiểm tra; kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu (tài liệu vật lý và trên hệ thống) tại các đơn vị được kiểm tra quản lý; trao đổi, thảo luận đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới, VSTBPN và kết luận của trưởng đoàn.

Kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra lập biên bản ghi nhận tình hình, kết quả, ưu điểm, cách làm hay, tồn tại, hạn chế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra; tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Thanh Nhung