Qua thanh tra đã ban hành 84 kết luận thanh tra, trong đó có 49 kết luận thanh tra năm 2023 chuyển sang; thanh tra tại 204 đơn vị đã phát hiện sai phạm 14.041,13 triệu đồng và 2.523,4m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 9.524,13 triệu đồng và 2.523,4m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác 4.517 triệu đồng.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 90 tập thể, 183 cá nhân; chuyển thông tin vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 3 trường hợp .    

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tổ chức thực hiện 130 cuộc, tiến hành 130 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 284 tổ chức, 660 cá nhân; phát hiện và xử lý 74 tổ chức, 229 cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 911 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 3.017,15 triệu đồng; chuyển Công an TP Tam Kỳ 1 vụ, 3 đối tượng có hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.   

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 677,38 triệu đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và 4.671,87 triệu đồng thông qua hoạt động xử phạt hành chính (trong đó, đôn đốc thu hồi 1.944,25 triệu đồng từ năm trước chuyển sang).  

Trong kỳ, UBND tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước và công tác tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 55, 56 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, Ban Thanh tra Nhân dân và hoạt động giám sát trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nơi làm việc. Chưa phát hiện tham nhũng qua kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước và công tác tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổng số người đã kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh tính đến ngày 11/3/2024 là 3.431 người, số người đã thực hiện kê khai là 3.430 người, số người đã thực hiện công khai là 3.430 người (công khai bằng hình thức niêm yết: 1.915 người; công khai bằng hình thức công bố cuộc họp: 1.515 người).

Cùng thời gian, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã tổ chức tiếp tiếp 4.364 lượt (giảm 42,7%), 4.934 người (giảm 41,7%), 4.201 vụ việc (giảm 44,6%), trong đó, có 18 đoàn đông người (giảm 25%); tiếp nhận, xử lý 5.483 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước (đơn khiếu nại tăng 14,2%, đơn tố cáo tăng 21,1%, đơn kiến nghị, phản ánh tăng 3,3%).

Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp của tỉnh đã giải quyết 2.874/3.831 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75% (tăng 19,8%); đã giải quyết 141/203 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 69,5%, đã giải quyết 25/37 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 67,6%, đã giải quyết 2.707/3.591 vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75,4%.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 1.702,2m2 đất, trả lại cho cá nhân 4.119m2 đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 16 cá nhân, kiến nghị xử lý hành chính 2 cá nhân.

Thanh Nhung