Thanh tra tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tuy An trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giai đoạn 2021 - 2022.

Đoàn thanh tra gồm 4 thành viên, do ông Bùi Anh Cường, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng nghiệp vụ 4 làm Trưởng đoàn.

Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm lập kế hoạch trình Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt và tiến hành thanh tra theo quy định pháp luật.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2021 đến ngày 31/12/2022.

Đình Sang