Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, trong đó có công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Bộ đã triển khai, thực hiện 1 đoàn thanh tra theo kế hoạch (thanh tra về công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại tỉnh Long An) và 1 đoàn thanh tra đột xuất (thanh tra đột xuất việc thực hiện công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại 7 đơn vị thuộc Bộ Xây dựng), ban hành 2 kết luận thanh tra (thành lập trong kỳ báo cáo trước).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 5,17 tỷ đồng; ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm, tổ chức khắc phục các vi phạm.

Ban hành 2 văn bản đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra; các đơn vị đã thực hiện khắc phục theo kết luận thanh tra; ban hành 2 quyết định thu hồi tiền.

Các đơn vị đã thực hiện khắc phục về kinh tế số tiền là 238,6 tỷ đồng; xử lý về hành chính đối với 40 tổ chức và 124 cá nhân; thực hiện 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 860 triệu đồng.

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tiếp tục được Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện hiệu quả, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, từng bước giải quyết triệt để các vụ việc, tạo được sự đồng thuận của người dân, góp phần tích cực đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được nâng cao, tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Thực hiện lịch tiếp công dân năm 2024, Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và Thanh tra Bộ đã thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định, trong đó đã tiếp 78 lượt công dân, có 2 đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý 519 lượt đơn, gồm: 16 đơn tương đương với 5 vụ việc thuộc thẩm quyền (đã giải quyết xong 2 vụ việc, 3 vụ việc đang trong quá trình giải quyết); ban hành 113 văn bản chuyển đơn, 23 văn bản hướng dẫn và xếp lưu 367 lượt đơn.

TQ